Інформація для авторів

Шановні науковці!

Здійснюється підготовка до друку чергового випуску збірки наукових праць «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» внесено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011). Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886.

Збірник зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus international (ICI), Google Scholar, Research Bible, WorldCat, Academic Journals, публікаціям присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.

Мета і завдання: ознайомлення з результатами досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі педагогіки.

Статті подаються в авторській редакції.

Політика журналу дозволяє змінювати та створювати нові матеріали відповідно до ліцензії Creative Commons. CC-BY-SA.

Статті рецензуються членами редакційної колегії.

Редколегія перевіряє статті на плагіат.

 

Вимоги до оформлення:
1) Стаття повинна бути написана українською або англійською або російською мовою, з дотриманням наукового стилю та без мовних помилок.
2) Електронний варіант статті в редакторі Word – 2003, шрифт Times New Roman, збереження у форматі doc або rtf українською, російською чи англійською мовами.
3) Текст на аркуші А – 4, розмір шрифту 14, інтервал 1,5 пт; поля: зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; знизу і зверху – 25 мм.
4) Обсяг статті не менше 0,5 друк. аркуша (10-12 сторінок).

Розміщення на сторінці:
1) В лівому верхньому кутку: УДК.
2) В правому верхньому кутку: прізвище, ім'я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID, DOI, електронна адреса.
3) Через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом – назва статті.
4) Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80].
5) Через 1 рядок після тексту розміщується слово СПИСОК ДЖЕРЕЛ та подається список використаних джерел (в алфавітному порядку) відповідно до загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової літератури.
6) Далі через рядок після cписку джерел в алфавітному порядку подається слово REFERENCES (див. Зразок оформлення статті). Список використаних джерел українською та російською мовами транслітерується латиницею. Прізвища авторів, назви джерел (книг, журналів, конференцій, статей тощо) транслітеруються, а в квадратних дужках подається переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела, укладені латиницею, залишаються без змін (за стандартом APA 5th (www.apastyle.org).
7) Відомості про автора українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) подаються без скорочень.
8) Наукові інтереси (українською та англійською мовами) – обов’язково. Далі через рядок великими літерами назва статті розмір (кегль) 14 пт, анотація та ключові слова (5-10) – українською мовою, міжрядковий інтервал 1, розмір (кегль) 14 пт, шрифт – курсив.
9) До статті додається назва статті та анотація англійською мовою обсягом 2000-2200 знаків (не менше 25 рядків), розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5.

 

Матеріали приймаються протягом календарного року у електронному вигляді на електронну пошту pednauk@gmail.com
Оплата за друк матеріалів: 1 стор. – 60 грн + DOI 50 грн. Доктори наук сплачують 50% вартості публікації. 
Пересилка збірника здійснюється Новою поштою за рахунок отримувача.
Після прийняття статті до друку розсилаються реквізити оплати.
Скановану квитанцію про оплату статті надіслати на електронну пошту.
Для пересилання Наукових записок Новою поштою просимо вказувати місто, номер відділення Нової пошти, прізвище, ім’я, по бітькові отримувача, номер мобільного телефону.

 

Контактні телефони:
+380(99) 560 1582 (доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор Філоненко Оксана Володимирівна).