ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІФОНІЧНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: поліфонічний слух, поліфонічне мислення, фортепіанне навчання, педагогічні умови, майбутній вчитель музичного мистецтва

Анотація

У статті обґрунтовано педагогічні умови формування поліфонічного слуху студентів-музикантів у процесі фортепіанного навчання: цілеспрямоване педагогічне керування розвитком поліфонічного мислення; стимулювання студентів до оволодіння уміннями виконання поліфонічних творів; праксеологічне спрямованість опанування поліфонічних творів у процесі фортепіанного навчання; варіативність застосування методів і прийомів під час опанування поліфонічних творів.

Посилання

Гарбар Г. А. Розвиток пізнавальної самостійності студентів (на матеріалі курсу «Поліфонія»): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.пед.наук: спец.: 13.00.02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання» / Г. А. Гарбар. К., 2001. 19 с.

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Нейгауз. М. : Музыка,1987. 238 с.

Полатайко О., Сяо Лі. Діалектичний аспект формування поліфонічного мислення студентів-музикантів педагогічного профілю / Олена Михайлівна Полатайко, Сяо Лі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Зб. Наук. Праць. К. : 2016. Вип. 20 (25). С. 28–34.

Ринкявичюс З. Воспринимают ли дети полифонию? / Ринкявичюс Зенонас. Л. : Музыка, 1979. 64 с.

Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2119. «Музыка и пение» / Геннадий Моисеевич Цыпин. М., Просвещение, 1984. 176 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ЧжоуС. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІФОНІЧНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 217-220. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-217-220