ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГОДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО АРТИСТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ключові слова: комунікативний досвід, інструментальний ансамбль, ансамблеве виконавство, виконавський простір, ансамблевий діалог

Анотація

У статті досліджено проблему формування комунікативного досвіду майбутнього артиста інструментального ансамблю. Проаналізовано сутність понять «досвід», «комунікативний досвід», «інструментальний ансамбль», «музичний діалог». Поняття досвіду розглянуто з точки зору різних наукових галузей: філософії, історії, праксеології, психології та педагогіки.

Посилання

Берегова О. Інтегративні процеси в музичній культурі України ХХ-ХХІ століть. Київ : Інститут культурології НАМ України, 2013. 232 с.

Воронина Т. А. О камерном музицировании и становлении исполнителя. О мастерстве ансамблиста : сб. науч. тр. Отв. ред. Т. А. Воронина; науч. ред. И. М. Тайманов. Л : ЛОЛГК, 1986. С. 6–21.

Гайдамович Т. А. Камерный ансамбль. Москва : Музгиз, 1993. 56 с.

Мен Сіан. Художньо-комунікативний досвід майбутніх викладачів вокалу: категоріальний аналіз поняття. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 167. С. 195–198.

Музыкальная энциклопедия : в 6 т. Гл. ред. Ю. В. Келдыш. Москва : Советская энциклопедия : Советский композитор. 1982, Т. 1. 1058 с.

Опарик Л. М. Комунікативний аспект музично-виконавського висловлювання: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: спец. 17.00.01. Львів, 2007. 18 с.

Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін. Київ: Наукова думка, 2003. 264 с.

Польська І. І. Камерний ансамбль: історія, теорія, естетика : монографія Харків : ХДАК, 2001. 396 с.

Сибірякова-Хіхловська М. І. Досвід сприйняття поліфонії у майбутніх учителів музики: дис. канд. пед. наук. спец. 13.00.02 «Теорія і методика музичного навчання». Київ, 2007. 285 с.

У Хуймін. Феномен досвіду у професійній підготовці майбутнього викладача вокального мистецтва. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 701: Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. С. 163–169.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
РимарІ. Ю. (2021). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГОДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО АРТИСТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 208-213. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-208-213