СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: національно-патріотична свідомість, майбутні фахівці морської галузі, структура патріотизму, система духовних феноменів, інтегрована система патріотичних якостей

Анотація

У статті розглянуто структуру національної свідомості і патріотизму фахівців морської галузі. Національну свідомість виокремлено як складну систему духовних феноменів та їх утворень, що сформувалися у процесі історичного розвитку нації і відображають основні засади її буття та розвитку. Для з’ясування сутності національно-патріотичної свідомості проаналізовано структуру патріотизму як складної інтегрованої системи патріотичних якостей духовно-морального, емоційно-почуттєвого, інтелектуального та діяльнісно-поведінкового характеру.

Посилання

Барканова О. В. (2006). Динамика национального самосознания личности в период ранней юности : дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / О. В. Барканова. Красноярск. 194 с.

Березін А. М. (2007). Психологічні чинники формування національної свідомості. К. : Практична психологія та соціальна робота, 56 с.

Борисов В. В. (2001). Понятійно-термінологічний сенс національної самосвідомості. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. К. : НПУ, С. 40–48.

Борисов В. В. (2005). Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді / дис... док. пед. наук : 19.00.07. Київ, 529 с.

Борисов В. В. (2003). Теоретико-методологічні основи формування національної самосвідомості: Монографія. Краматорськ. 518 с.

Боришевський М. Й. (2003). Національна самосвідомість та ідентифікація громадян як чинник демократичних перетворень в українському суспільстві. Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. К. : Український центр політичного менеджменту, С. 138–144.

Боришевський М. Й. (2000). Виховання національної самосвідомості молоді – актуальна проблема педагогічної науки. Теоретико-методологічні засади ідей народної і наукової педагогіки у вихованні дітей та молоді / За заг. ред. Кононенка В. І. та Скульського Р. П. Івано-Франківськ, С. 22–27.

Зубцова Ю. Є. (2012). Формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї. Автореф.дис.канд.пед.наук.13.00.07. К. 21.

Кресіна І. (1998). Національна свідомість: сутність, основні складові та рівні функціонування. Нова політика. № 3. С. 12–14.

Мірошніченко В. І. (2012). Система патріотичного вихованя майбутніх офіцерів-прикордонників: монографія. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 376 с.

Соколова В. Ф. (2005). Психологічні особливості розвитку національної самосвідомості студентської молоді засобами української літератури : дис… канд. психол. наук : 19.00.07. К. 196.

Стьопіна О. Г. (2007). Виховання патріотизму у студентської молоді засобами мистецтва. Автореф. канд. пед. наук. Луганськ. 23.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ДудоваД. О. (2021). СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 204-208. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-204-208