ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ШЛЯХОМ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ»

  • Мирослава Андріївна Соснова Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» https://orcid.org/0000-0003-0024-3814
Ключові слова: інформаційна компетентність, комунікація, компетентність, професійно-педагогічна компетентність, професійно-педагогічна комунікативна компетентність

Анотація

У статті здійснено аналіз формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності педагога шляхом викладання дисципліни «Педагогічна майстерність» спрямована на вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії, педагогічної акмеології. Вказано, що для створення ситуації успіху в межах студентоцентрованого навчання доцільно застосовувати такі форми роботи як моделювання, мікровикладання, педагогічна гра.

Посилання

Антонова О. Є. А. С. Макаренко про педагогічний талант і педагогічну майстерність // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2018 року, м. Суми). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. С. 71–74.

Воробцова В. В. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури // Використання ІКТ у процесі вивчення української мови і літератури: наук.-метод. посіб./ За ред О. В. Чубарук. Біла Церква, 2007. С. 19–24.

Дубасенюк О. А. А. С. Макаренко про роль вихователя і виховного процесу у формуванні особистості // Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ, 2003. С. 6–10.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. К. : МАУП, 2000. 309 с.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. К., 2002. С. 130–134.

Соснова М. А. Застосування інформаційних технологій в організації навчально-виховного процесу/ М. А. Соснова / Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. ред. О. Є. Висоцька. Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. С. 165–167.

Соснова М. А. Застосування мультимедійної дошки на уроках української мови / М. А. Соснова / Проблеми та перспективи навчання технологій: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. М. І. Садового та О. В. Єжової. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. С. 59–61.

Соснова М. А. Інформаційно-комунікаційні технології як складова сучасного інтерактивного навчання / М. А. Соснова / Вища освіта України. Том 2. Серія: Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Київ-Кіровоград, 2014. С. 93–97.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
СосноваМ. А. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ШЛЯХОМ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ» . Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 165-169. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-165-169