ВПРОВАДЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

  • Андрій Анатолійович Семез Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7173-7155
Ключові слова: аксіологія, аксіологічний підхід, цінності, ціннісні орієнтації, адаптація, професійна адаптація, соціальна адаптація, соціально-професійна адаптація, майбутній соціальний педагог

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню аксіологічного підходу як складової соціально-професійної адаптації майбутніх соціальних педагогів. Доведено, що впровадження аксіологічного підходу в адаптаційному процесі здійснюється через визначення ієрархії цінностей, формування професійних цінностей, ціннісних орієнтацій, цінностей соціально-педагогічної діяльності та «цінностей, які працюють». Проведено ранжування ціннісних орієнтацій серед магістрантів для визначення напрямку, в якому йде процес соціально-професійної адаптації майбутніх соціальних педагогів.

Посилання

Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)». К. : Райдуга, 1994. 61 с.

Каткова Т. І. Соціально-професійна адаптація студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Запоріжжя: Прем’єр, 2004. 136 с.

Крижко В. В., Павлютенков Е. М. Психология в практике менеджера образования. Спб.: КАРО, 2001. 304 с.

Наместникова И. В. Этические основы социальной работы: учебник для бакалавров / И. В. Наместникова. Москва: Издательство Юрайт, 2014. 367 с.

Педагогічна майстерність: Підручник / Л. В. Крамущенко, І. А. Зязюн, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. 2-ге вид., допов. і переробл. К. : Вища школа, 2004. 422 с.

Філософія: Навч.-метод. посібник / Л. В. Афанасьєва, В. В. Букрєєв, Л. С. Воробйова, Л. Ф. Глинська, Т. С. Троїцька. К. : Акцент, 2003. 200 с.

Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 437 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
СемезА. А. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 157-162. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-157-162