КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР НАВЧАЛЬНОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ключові слова: комунікація, навчальний хоровий колектив, диригентсько-хорова підготовка, художньо-творче спілкування

Анотація

У статті розкрито особливості комунікативного простору навчального хорового колективу. Увага акцентується на творчій взаємодії хорового колективу та студента-диригента в рамках комунікативно-творчого процесу. Досліджено здібності студентів, за допомогою яких дана взаємодія переростає у художньо-творче співробітництво.

Посилання

Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.]. Москва: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 272 с.

Костенко Л. Ю., Шумська Л. Ю. Методика викладання хорового диригування: [навч. посіб. для магістантів закладів вищої освіти – видання друге, доповнене та перероблене]. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 147 c.

Раструба Т. В. Особистісно орієнтовані технології як інноваційний інструмент навчання студентів мистецьких факультетів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. №1. С. 68–72.

Раструба Т. В., Дьомочка А. О. Мануальна техніка як визначна складова професійності майбутнього хорового диригента. Теорія і методика мистецької освіти : збірник науково-методичних статей / За ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. Вип. 4. С. 212–216.

Раструба Т. В., Кушнір К. В. Креативна педагогіка в контексті фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 2. С. 219–225.

Різун В. Теорія масової комунікації. Київ: Просвіта, 2008. 260 с.

Соціальна психологія: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 254 с.

Станиславский К. С. Работа актера над собой [К. С. Станиславский. О технике актера]: М. А. Чехов; Союз театр. деятелей Рос. Федерации. Москва: Артист. Режиссер. Театр, 2003. 488 с.

Царюк І. О. Особистісний підхід у диригентсько-хоровій майбутнього вчителя музики. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. 70 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
РаструбаТ. В., & ДорохінаЛ. О. (2021). КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР НАВЧАЛЬНОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 152-157. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-152-157