МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Алла Михайлівна Михалюк Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-0452-1260
Ключові слова: вчитель музичного мистецтва, етапи методичної роботи, інструментально-виконавська підготовка, українське фортепіанне мистецтво

Анотація

Стаття присвячена проблемі удосконалення інструментально-виконавської підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів як важливої складової професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва. Проаналізовано сучасний стан досліджуваної проблеми в науковій літературі вітчизняних та зарубіжних авторів.

Посилання

Абдуллин Э. Б. Методологическая подготовка музиканта-педагога: сущность, структура, процесс реализации. М. : Прометей (МГПУ), 2019. 340 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 ⁄ уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. VIII. 1728 с.

Гуральник Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти :монографія. К. : НПУ, 2007. С. 152.

Михалюк А. М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва : навчально-методичний посібник. К. : Видавництво Ліра-К, 2016. 220 с.

Орлов В. Ф. Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін : навч.-метод. посіб. К. : Едельвейс, 2012. 272 с.

Побережна Л. Л. Розвиток естетичної культури студентів музично-педагогічних факультетів засобами української музики : автореф. дис. … канд. пед. наук :13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання». К., 2001. 20 с.

Прокопенко Р. В. Роль музично-інструментальної підготовки у фаховій підготовці майбутніх учителів музики. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія. Зб. статей. Вип. 32. Ч.1. Ялта :РВВ КГУ. 2011. С. 146–149.

Щербініна О. М. Формування музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук :13.00.02 «Теорія і методика навчання музики та музичного виховання». К., 2005. 20 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
МихалюкА. М. (2021). МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 129-133. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-129-133