РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

  • Віталій Олександрович Кравцов Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-4824-2036
Ключові слова: культура, методологічна культура, професійна освіта, культурологічний підхід, професійно важливі характеристики, професійне становлення особистості

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інтерпретації сутності та змісту, а також – методики формування та розвитку методологічної культури майбутнього соціального працівника. Головна увага приділена аналізу теоретичних підходів до визначення сутності та змісту методологічної культури майбутнього соціального працівника. Було акцентовано увагу на аналізі культурологічного підходу у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників, встановлено змістовні зв’язки методологічної культури з іншими професійно важливими характеристиками соціального працівника.

Посилання

Гуревич П. С. Философия культуры. Москва: Аспект Прес, 1995. 288 с.

Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. Москва: Издательство Московского психолого-социального института – Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. 752 с.

Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: навчально-методичний посібник. Київ: УДЦССМ, 2001. 220 с.

Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары: Изд-во Чувашского, ун-та, 2001. 244 с.

Макеєва О. Структура професійної культури майбутніх соціальних працівників. Педагогічні науки. Полтава: ПНПУ. 2016. С. 122–127.

Новиков А. М. Методология образования. Издание второе. Москва: Издательство «Эгвес», 2006. 488 с.

Сластенин В. А. Формирование профессиональной культуры учителя. Москва: Прометей, 1993, 178 с.

Стандарт вищої освіти України. Галузь знань 23 Соціальна робота. Спеціальність 231 Соціальна робота. Видання офіційне. Міністерство освіти і науки України. Київ, 2019.

Ходусов А. Н. Методологическая культура как условие совершенствования и обогащения профессиональной подготовки учителя. Социально-психологические аспекты оптимизации жизнедеятельности молодёжных групп в изменяющихся социально-экономических условиях: сб. научн. трудов памятипроф. Л. И. Умайского. Курск :КГПУ, 2000. 339 с.

Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность. Москва: Эдиториал УРСС, 1997. 444 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
КравцовВ. О. (2021). РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 124-129. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-124-129