ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: майбутній вчитель музичного мистецтва, студент, готовність, диригентсько-хорова підготовка, диригентсько-хорова діяльність

Анотація

У даній статті висвітлюється проблема формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до диригентсько-хорової діяльності. В сучасній вітчизняній системі педагогічної освіти актуальним є питання підвищення рівня фахової підготовки майбутніх учителів, зокрема вчителів музичного мистецтва. Важливою складовою зазначеної підготовки є диригентсько-хорова підготовка, оскільки майбутній вчитель музичного мистецтва в процесі cпівацької діяльності на уроках виконує роль хормейстера.

Посилання

Абдуллин Э. Б. Теория музыкального образования : учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. Н. Николаева. М. : Издательский центр «Академия», 2004. 336 с.

Андреев В. И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности : методическое пособие / В. И. Андреев. М., 1981. 240 с.

Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ірина Володимірівна Гавриш ; Харківський національний університет ім. Г. Сковороди. Х., 2006. 579 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. К. : Либідь, 1997. 376 с.

Кокарева Е. О. Основи диригентської підготовки : навч.-метод. посібник / Е. О. Кокарева. Кривий Ріг : КПI ДВНЗ «КНУ», 2015. 232 с.

Овчаренко Н. А. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія: монографія / Н. А. Овчаренко. Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2014. 400 с.

Пелех Ю. В. Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності: автореф. дис. … д-ра пед. наук / Ю. В. Пелех. К., 2010. 36 с.

Ткаченко Т. В. Теоретико-методичні основи формування вокальнозвукової культури майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / Т. В. Ткаченко ; Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. К., 2010. 43 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
КокареваЕ. О. (2021). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 110-114. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-110-114