ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ НАВЧАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАВКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: навчання вищої математики, продуктивні методи навчання, кейс-метод, метод навчання у групах, евристичний метод, метод дослідницького навчання, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)

Анотація

У статті зроблено аналіз таких продуктивних методів навчання: кейс-методу, методу навчання у групах, евристичного методу, методу дослідницького навчання та на прикладі тем з вищої математики розглянуто особливості використання вказаних методів під час вивчення вищої математики студентами інженерних спеціальностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Посилання

Андюсев Б. Е. Кейс-метод как инструмент формирования компетентностей / Б. Е. Андюсев // Директор школы. 2010. №4. С. 61–69.

Власенко К. В. Навчання вищої математики майбутніх інженерів із застосуванням комп’ютерних математичних систем / К. В. Власенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2010. № 2(4). С. 286–295.

Горошко Ю. В. Вплив нової інформаційної технології на практичну значимість результатів навчання математики в старших класах середньої школи : Дис… канд. пед. наук : 13.00.02. К., 1993. 103 с.

Ильина О. К. Использование кейс-метода в практике преподавания английского языка / О. К. Ильина // Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Шестой межвузовский семинар по лингвострановедению. Языки в аспекте лингвострановедения: сб. научн. статей в 2 ч. : Ч. 1. / Под общ. ред. Л. Г. Ведениной. М. : МГИМО-Университет, 2009. С. 253–261.

Кіяновська Н. М. Особливості використання продуктивних методів навчання під час вивчення вищої математики у технічних ВНЗ / Кіяновська Н. М. // Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». Випуск 7. Черкаси : Черкаський національний університет, 2016. С. 42–48.

Клочко В. І. Деякі аспекти методики застосування нових інформаційних технологій під час вивчення теми «Диференціальні рівняння» у вищому технічному навчальному закладі / В. І. Клочко, З. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. № 1(8). С. 92– 98.

Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання інформатики / Раков Сергій Анатолійович; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2005. 526 с.

Сафонова Е. И. Рекомендации по использованию инновационных образовательных технологий в учебном процессе / Сафонова Е. И. М. : Российский государственный гуманитарный университет, 2011. 71 с.

Співаковський О. В. Теорія й практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія / Співаковський О. В. Херсон : Айлант, 2003. 229 с.

Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. Вид. 2-ге, випр., доп. К. : Академвидав, 2007. 560 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
КіяновськаН. М., РашевськаН. В., & ЄчкалоЮ. В. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ НАВЧАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАВКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 97-101. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-97-101