СЦЕНІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТА-ВОКАЛІСТА ЯК ФЕНОМЕН ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Світлана Олександрівна Іригіна ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0001-9773-0752
Ключові слова: вокально-виконавська діяльність, культура, професійна культура, вокальна культура, вокально-сценічна культура, вокально-виконавський артистизм, сценічна культура вокаліста, сценічна культура майбутніх учителів музичного мистецтва

Анотація

У статті відображено актуальність проблеми удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до сценічно виразної вокально-виконавської діяльності. Розкрито теоретичні аспекти проблеми формування сценічної культури. Висвітлено ґенезу уявлень щодо понять, які є її складовими. Обґрунтовано дефініцію поняття «сценічна культура майбутніх учителів музичного мистецтва». Багатоаспектність характеру цієї категорії знаходить своє втілення, крім вокальних показників, ще й у вияві естетичних, етичних, духовних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва. Процес навчання студентів-вокалістів передбачає необхідність одночасної роботи щодо розвитку взаємопов'язаних і взаємозалежних музичних та акторських умінь.

Посилання

Ван Чень. Специфіка й структура виконавського артистизму майбутніх викладачів вокалу та педагогічні принципи його вдосконалення / Чень Ван // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. № 1. С. 89–94.

Василенко Л. М. Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього учителя музики: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Людмила Михайлівна Василенко / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2003. 30 с.

Захава Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра: Учебное пособие для спец. учеб. заведений культуры и искусства. 4-е изд., испр. и доп. / Б. Е. Захава. Москва : Просвещение, 1978. 334 с.

Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека / И. А. Зимняя // Высшее образование в России. Москва, 2005. № 11. С. 14–20.

Овчаренко Н. А. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія: монографія / Н. А. Овчаренко. Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2014 . 400 с.

Рождественская Н. В. Диагностика актёрских способностей / Н. В. Рождественская. Санкт-Петербург : Речь, 2005. 181 с.

Сидорова М. Б. Формирование профессиональной культуры вокалистов в процессе подготовки вузе культуры и искусств: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Маргарита Борисовна Сидорова / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. Москва, 2005. 203 с.

Ткаченко Т. В. Формування вокально-сценічної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних вузів: монографія / Т. В. Ткаченко; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків: ХНПУ, 2016. 307 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ІригінаС. О. (2021). СЦЕНІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТА-ВОКАЛІСТА ЯК ФЕНОМЕН ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 91-96. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-91-96