ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

  • Ірина Олексіївна Головко Центральноукраїнський національний технічний університет http://orcid.org/0000-0001-6690-4043
  • Ольга Миколаївна Гавриленко Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-4653-8183
Ключові слова: професіоналізація навчання, студенти технічних спеціальностей, компетентнісний підхід, дидактичні принципи

Анотація

Розглянуто головні напрямки професіоналізації навчання іноземній мові студентів інженерно-технічного профілю в контексті компетентнісного підходу в закладах вищої освіти. Визначено дидактичні принципи, які використовуються в процесі навчання іноземній мові, що сприяють втіленню компетентнісного підходу як провідного в системі професійної освіти майбутнього фахівця інженерно-технічного профілю. Зазначено, що професіоналізація навчання іноземній мові полягає в формуванні вмінь та навичок у студентів технічних спеціальностей використовувати іноземну мову для реалізації професійно значимої пізнавальної, комунікативної та соціокультурної діяльності.

Посилання

Амитрова М. В., Нелюбина Е. А., Комарова Е. Ю. Содержание обучения иностранному языку и его влияние на формирование социально значимых качеств профессиональной деятельности у студентов технического ВУЗа. АНИ: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 4(17) С. 32–35

Бережанська Н. А., Оніщук І. І. Особливості навчання іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2020. Випуск 23. Т. 1. С. 13–15.

Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранному языку : пособие для учителя. М. : АРКТИ-Глосса, 2000. 165 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. українського видання С.Ю. Ніколаєва. К. : Ленвіт, 2003. 273 с.

Иванова О. Э., Точилкина Т. Г. Метод критического мышления как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. №4(21). С. 316–318. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-kriticheskogo-myshleniya-kak-sredstvo-formirovaniya-inoyazychnoy-kommunikativnoy-kompetentsii-obuchayuschihsya/viewer (дата звернення: 03.05.21).

Матухин Д. Л. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку студентов нелингвистических специальностей. Язык и культура. Научный журнал на тему: Языкознание и литературоведение. 2011. № 53 С. 121–129. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannoe-obuchenie-inostrannomu-yazyku-studentov-nelingvisticheskih-spetsialnostey (дата звернення: 03.05.21).

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3). Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf (дата звернення: 03.05.21).

Нефёдов О. В. Современные концепции обучения иностранным языкам студентов-нелингвистов в высшей школе. Вестник Нижневартовского государственного университета. 2017. №3. C. 31–38. Режим доступу: https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/49525/ru_RU (дата звернення 03.05.21)

Рудніцька К. Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. № 4. С. 456–460. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_4_88 (дата звернення: 03.05.21).

Савченко О. В. Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови і склад професійно-комунікативної компетенції. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70). № 2 Ч. 2. С. 218–224. Режим доступу: https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=26913.pdf (дата звернення: 03.05.21).

Солдатов Б. Г., Солдатова Н. В. К вопросу о профессионализации обучения иностранному языку студентов юридических специальностей. Философия права. 2018. № 1 (84). С. 95–99.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ГоловкоІ. О., & ГавриленкоО. М. (2021). ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 81-86. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-81-86