ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ОХОРОНА ПРАЦІ)

  • Катерина Андріївна Гляненко Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» https://orcid.org/0000-0002-3008-9291
Ключові слова: професійна компетентність, соціальні навички, стейкхолдери, особистісні та професійні якості, soft skills, студентоцентрований підхід

Анотація

У статті здійснено аналіз формування професійної компетентності через систему знань, умінь, предметних та соціальних навичок. Розглянуто проблему підготовки фахівців професійної освіти на засадах студентоцентрованого підходу, формування soft skills, таких особистісних характеристик, завдяки яким людина може успішно взаємодіяти в команді під час розв’язання будь-яких питань, вміти переконувати, презентувати та виступати публічно.

Посилання

Васянович Г., Онищенко В. Дидактичні засади формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників // Педагогіка і психологія професійної освіти, 2014, № 1 С. 7–25.

Вознюк А. В. Педагогическая синергетика : монография. Житомир : Изд-во ЖГУ им. И. Франка, 2012. 812 с.

Гжегорчик А. Життя як виклик. Вступ до раціоналістичної філософії. Варшава ; Львів, 1997. 263 с.

Гляненко К. А. Особливості готовності педагогів до інноваційної діяльності / К. А. Гляненко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (14) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О. В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. С. 29–32.

Педагогічна майстерність : Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. К. : Вища школа, 1997. 349 с.

Петренко Л. Формування базових компетенцій у майбутніх кваліфікованих робітників // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. Вип.1. С. 177–190.

Професійна освіта : словник: Навч. посіб. для учнів і пед. працівників проф.-техн. навч. закл. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; уклад. С. У. Гончаренко [та ін.] ; ред. Н. Г. Ничкало. К. : Вища школа, 2000. 380 с.

Силкін О. О. Зміст терміну «професійно значущі якості особистості» і технологія визначення цих якостей для окремого фахівця // http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/24050/1/sylkin.pdf

Стандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 – «Освіта / Педагогіка», спеціальність 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-015-B.pdf

Що таке soft skills? [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://jobs.innovecs.com/uk/blog/soft-skills-vazhlyvi-syogodni

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ГляненкоК. А. (2021). ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ОХОРОНА ПРАЦІ). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 76-80. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-76-80