ПЕДАГОГІЧНО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ЕРУДОВАНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Ключові слова: педагогічно-інтерпретаційна ерудованість, вчитель музичного мистецтва, консолідація знань, оперування знаннями, мисленнєво-операційна діяльність, педагогічно-інтерпретаційний тезаурус

Анотація

У статті проаналізовано сутність та характерні особливості педагогічно-інтерпретаційної ерудованості майбутніх учителів музичного мистецтва. Визначено чотири основних позиції, притаманні цьому феномену. Вказано на зв’язок цього феномену із мисленнєво-операційною діяльністю. Зазначено про ключову роль педагогічно-інтерпретаційної ерудованості у фаховій діяльності вчителя музичного мистецтва. Визначено роль функцій мислення для формування педагогічно-інтерпретаційної ерудованості студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Конкретизовано авторське визначення цього феномену. Зроблено висновки щодо важливості як формальної, так і неформальної освіти для його формування.

Посилання

Беккерман П. Б. О некоторых положениях методического сопровождения творческого развития подростков и молодежи в студиях дополнительного художественного образования колледжей и техникумов СПО. Среднее профессиональное образование. 2015. № 5. С. 92–100.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге. Рівне: Волинські обереги. 2011. 519 с.

Лі Чуньпен. Методика формування вокальної компетентності майбутніх учителів музики: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.02. Київ, 2013. 203 с.

Хоружа О. В. Компонентна структура етнопедагогічного мислення майбутнього вчителя музики. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Зб. наук. праць / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» 22-24 квітня 2009 р. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. Випуск 7 (12). С. 116–122.

Щолокова О. П. Методика викладання світової художньої культури. Київ, 2007. 192 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ГлазуноваІ. К., & ВaнЦ. (2021). ПЕДАГОГІЧНО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ЕРУДОВАНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 72-75. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-72-75