ПРІОРИТЕТИ У ФОРМУВАННІ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОЛЬЩІ

  • Наталія Михайлівна Шелепницька-Говорун Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-5670-6358
Ключові слова: вокальна культура, фахівці музичного мистецтва, підходи, Польща, музична освіта, заклади вищої освіти

Анотація

У статті висвітлюються пріоритети у формуванні вокальної культури фахівців музичного мистецтва. Розглянуто найбільш поширені підходи, які використовуються у закладах вищої освіти Польщі. За допомогою аналізу наукових літературних джерел зарубіжних учених характеризовано сучасні методологічні підходи до формування вокальної культури майбутніх фахівців музичної освіти.

Посилання

Банкул Л., Їтун Л. Системний підхід в процесі теоретико-інструментальної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. 2020. URL: http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/

Гавран М., Жорняк Н. Полікультурний аспект професійної підготовки вищих навчальних закладів Канади та Польщі. Порівняльно-педагогічні студії. 2014. С. 85-90.

Горшкова, В. В. Образование взрослых: формат опережения. Педагогика. Вип. 10. 2007. С. 25–29.

Гумінська О. О. Концепція формування діяльнісної особистості в процесі музичного виховання. Завуч. 16 (238), 2004. С. 15–20.

Козир А. В. Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми формування професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Сер. №14: Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. праць. 4 (9), Ч. І. 2007. С. 88–92.

Мілютіна О. Концептуальні підходи до полікультурної освіти школярів у розвинутих країнах світу. Порівняльно-педагогічні студії №1. 2009. С. 38–44.

Музичне мистецтво в сучасній освіті. Частина ІІ. Всеосвіта (2020). URL: https://vseosvita.ua/

Ніколаї Г. Ю. Розвиток музично-педагогічної освіти в Польщі (ХХ століття): дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.0. К. 2008. 471 с.

Олійник В. Інтердисциплінарність у здійсненні неперервного фахового зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти України. Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny. 2013. С. 561–567.

Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання : теоретичний і методичний аспекти : монографія. Чернівці : Зелена Буковина. 2009. 752 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
Шелепницька-ГоворунН. М. (2021). ПРІОРИТЕТИ У ФОРМУВАННІ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОЛЬЩІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 50-54. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-50-54