ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Інна Миколаївна Левченко Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди https://orcid.org/0000-0001-9652-8755
Ключові слова: педагогічна свідомість, освітнє середовище, майбутні фахівці, мотивація, педагогічна діяльність

Анотація

У статті розкрито теоретичні аспекти впливу освітнього середовища на формування педагогічної свідомості у майбутніх фахівців. З’ясовано, що проблема формування педагогічної свідомості майбутніх фахівців  професійної освіти на сучасному етапі є однією з найактуальніших проблем у системі вищої педагогічної освіти.

Посилання

Вершаловский С. Г. Общее образование взрослых: стимулы и мотивы. Москва, 1987. 24 с.

Вітвицька С. С. Викладач вищого навчального закладу як організатор начально-виховного процесу. Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посіб. [для студ. магістр.]. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 396 с.

Войтович І. С. Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого навчання технічних дисциплін майбутніх учителів інформатики : автореф. дис ... д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2013. 37 с.

Гуслякова Н. И. Профессиональное сознание учителя: психологический аспект: монография. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. 284 с.

Есарева З. Ф. Взаимодействие научной и педагогической деятельности прподавателя университета: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика профессионального образования». Львов, 1975. С. 26.

Зарішняк І. М. Емоційно-поведінковий критерій дидактичної взаємодії «викладач-студент» // Вісник Черкас. ун-ту. Черкаси, 2008. Вип. 137. С. 94–97.

Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество. Москва: Педагогика, 1990. 144 с.

Клаус Г. Введение в дифференциальную психологию учения. Москва: Педагогика, 1987. 173 с.

Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. Москва: Просвещение, 1972. 254 с.

Манчинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: [монографія]. За ред. С. О. Сисоєвої. Львів: Львів ДУВС, 2013. 416 с.

Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя: монографія. Москва: Флинта : МПСИ, 1998. 200 с.

Михайличенко В. Є. Динаміка мотиваційної структури студентів вищих технічних навчальних закладів і значення цілепокладання у цьому процесі // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. Київ, 2011. № 2. С. 76–83.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ЛевченкоІ. М. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 33-38. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-33-38