ГЕНДЕРНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ У СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: гендерне навчання, гендерна педагогіка, освіта, гендерні стереотипи, євроінтеграція, освітній простір

Анотація

У статті актуалізовано питання сучасного стану гендерної освіти у вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях. Авторами визначено нормативні документи, що регулюють питання гендерної освіти та констатовано відсутність цілісного наукового доробку в цій площині, що ускладнює відображення суцільного контексту та обумовлює необхідність встановлення загальних тенденцій щодо висвітлення питання гендерної освіти у сучасному науково-педагогічному дискурсі.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980). URL : http://sum.in.ua/s/tendencija.

Відбулося перше засідання робочої групи з питань політики гендерної рівності та боротьби з дискримінацією у сфері освіти. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2015-07-23-vidbulosya-pershe-zasidannya-robochoyi.

В Україні розроблять Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти. Zmina. URL : https://zmina.info/news/v-ukrayini-rozroblyat-strategiyu-vprovadzhennya-gendernoyi-rivnosti-u-sferi-osvity.

Доронина Т. Гендерное образование и литературоведческая подготовка студентов. Материалы VII Международной научно-практической конференции «Женщина. Образование. Демократия» (Минск, 10–11 декабря 2004 г.). URL : http://www.auditorium.ru/v/index.php?a=vconf&c= getForm&r=thesisDesc&

CounterThesis=1&id_ thesis=4099.

Дороніна Т. О. Феномен ґендерного конфлікту в освітньому просторі. Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції (22-25 травня 2013 р., м. Кривий Ріг). Кривий Ріг, 2013. Т. 2. С. 28–30.

Дороніна Т. О. Формування гендерної науково-педагогічної спільноти: сучасні проблемі та перспективи. Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11–12 листопада 2015 року, м. Суми). Суми, 2015. С. 222–223.

Засідання робочої групи з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації. URL : https://imzo.gov.ua/2016/06/17/zasidannya-robochoyi-grupi-z-pitan-politiki-gendernoyi-rivnosti-ta-protidiyi-diskriminatsiyi/

МОН проводить антидискримінаційну експертизу навчальних матеріалів та розробило стратегію впровадження гендерного компоненту і освіту. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-03-23-mon-provodit-antidiskriminaczijnu-ekspertizu-navchalnix-materialiv

Стратегія упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір - 2020». URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016/proekt-gendernoyi-strategiyi.doc.

У Міністерстві освіти і науки України відбулось засідання робочої групи з питань політики гендерної рівності. URL : https://gendercenter.sumdu.edu.ua/index.php/news/316-u-ministerstvi-osvity-i-nauky-ukrainy-vidbulos-zasidannia-robochoi-hrupy-z-pytan-polityky-hendernoi-rivnosti

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ДоронінаТ. О., ХовряковаТ. І., & ШумськаД. І. (2021). ГЕНДЕРНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ У СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 21-24. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-21-24