ПРОФЕСІОГРАМА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Ганна Вікторівна Багрій ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко- технологічний університет» https://orcid.org/0000-0002-3807-1619
Ключові слова: професіограма, педагогічне дослідження, енергозбереження, енергоефективні технології, енергетика

Анотація

У статті наведені результати теоретичного дослідження методики складання професіограми майбутнього фахівця у сфері енергозбереження та енергоефективних технологій. Професіограма визначає особливості і структуру професійної діяльності та основні вимоги до фізіологічних і психологічних характеристик фахівця; являє розроблену науково обґрунтовану систему норм і вимог професії до конкретних видів діяльності.

Посилання

Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Юридическая психология. Учебник. Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. 596 с.

Березкина Т. Е., Петров А. А. Организационно-управленческая деятельность юриста. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры М: «Юрайт» 2016. 410 с.

Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2005. 336 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма. М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 308 с.

Носкова О. Г. Психология труда: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / Климов Е. А. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 384 с.

Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом. Учебное пособие для вузов С.: «Питер», 2000. 416 с.

Як цитувати
БагрійГ. В. (1). ПРОФЕСІОГРАМА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 173-177. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-173-177