КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ: СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ

Ключові слова: концептуальні засади, професійна підготовка, вчитель іноземної мови, учні з особливими освітніми потребами, концептуальна ідея

Анотація

Згідно з вітчизняною і міжнародною нормативною документацією, діти з особливими освітніми потребами мають право на гідну освіту на умовах рівних можливостей. Передумовою виконання цієї вимоги є відповідна підготовка вчителів-предметників і, зокрема, іноземної мови. Проведений аналіз наукових джерел виявив, що концепція підготовки останніх до навчання учнів з інвалідністю вивчена недостатньо.

Посилання

Демченко І. І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.03 корекційна педагогіка / Ірина Іванівна Демченко. Умань, 2016. 45 с.

Казачінер О. С. Теоретичні і методичні засади розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Олена Семенівна Казачінер. Хмельницький, 2018. 43 с.

Конвенція про права осіб з інвалідністю [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Конституція України [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80# Text

Малишевська І. А.. Теоретико-методичні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища: дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Ірина Анатоліївна Малишевська. Умань, 2018. 542 с.

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text

Проєкт «Шкільний вчитель нового покоління» [Електронний ресурс]. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/teach/projects/presett

Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения / Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС. 2006. 239 с.

Шевців З. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Зоя Михайлівна Шевців. 2017. 47 с.

Core Сurriculum. English Language Teaching Methodology. Bachelor’s Level. Supplementary Materials. Modules 5 and 6. British Council. 2018. 57 p.

Shcherba N. S., Zablotska O. S. The conceptual idea of would-be English teachers' preparation to practice-oriented instruction of learners with disability // Вісник ЖДУ імені Івана анка. 2019. № 3(98). С. 43–49.

Як цитувати
ЩербаН. С. (1). КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ: СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 169-172. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-169-172