МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Володимир Федорович Черкасов Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-9112-3468
Ключові слова: модель формування готовності, майбутні вчителі образотворчого мистецтва, комп’ютерна графіка

Анотація

У статті запропоновано модель формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерної графіки у професійній діяльності, яка містить три блоки: методологічно-цільовий (мета, завдання, підходи, принципи); змістово-процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, технології); діагностично-результативний (критерії, показники, рівні готовності). До того ж визначено педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерної графіки у професійній діяльності.

Посилання

Василюк А. С., Мельникова Н. І. Комп'ютерна графіка: навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.040303 «Систем. аналіз». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. 308 с.

Гончаренко С. У. Український педа-гогічний словник / С. У. Гончаренко. К. : Либідь, 1997. 376 с.

Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность / А. Н. Дахин // Теория и практика образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2004. С. 65–93.

Енциклопедія освіти. Гол. ред. академік НАН і АПН України, Президент АПН України В. Г. Кремень. Київ, Юрінком Інтер, 2008. 1037 с.

Уемов А. И. Логические основы метода моделирования / А. И. Уемов. М. : Пед. общ-во России, 2000. 448 с.

Основи комп'ютерної графіки: курс лекцій / О. Я. Різник; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. 220 с.

Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти : моногр. / [Г. В. Єльникова, О. І. Зайченко, В. І. Маслов та ін. ]; за ред. Г. В. Єлькової. К. Чернівці : Книги ХХІ, 2010. 460 с.

Як цитувати
ЧеркасовВ. Ф. (1). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ . Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 85-90. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-85-90