РОЗВИТОК ПОНЯТЬ МЕХАНІКИ В ЕПОХУ НЬЮТОНА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ НА ЇЇ БАЗІ

  • Сергій Васильович Корольов Льотна академія Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0003-0206-6794
Ключові слова: механіка, математична модель явища, дослідження природи, теорія інформації, діалектична взаємодія,комбінаторне поєднання, мультиплікативний ефект

Анотація

Має перспективи комплексний підхід, який базується на діалектичному застосуванні масиву з декількох базових засад, які комбінуються між собою, в залежності від конкретної ситуації, створюючи широке поле можливостей. До рівня «minimum minimorum» масиву засад входять такі: використання досвіду з історичної еволюції базових понять механіки; основні поняття з теорії інформації; застосування комп’ютерної техніки та навчальних програмних продуктів; створення великої множини математичних моделей; комбінаторне поєднання базових засад з метою одночасного використання декількох засобів для вирішення конкретної проблеми.

Посилання

Границкая А. С. Научиться думать и действовать: Адаптивная система обучения в школе : книга для учителя / А.С. Границкая – Москва Просвещение, 1991. – 175 с.

Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие / В.К. Дьяченко – Москва: Педагогика, 1989. – 160 с.

Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина – Москва: Издательство Московского Университета, 1975. – 342 с.

Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И.Э. Унт – Москва: Педагогика, 1990. – 192 с.

Шадриков В. Д. Мысль и ее познание / Шадриков В.Д. – Москва: Логос, 2014. – 240 с.

Гераклитъ Ефесскiй Фрагменты / пер. с древнегреч. В. Нилендера. – Москва: Мусагетъ: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. – 88 c.

Платон Творения Платона: сборник научных трудов / пер. с греческаго Владиміра Соловьева. Изданіе К. Т. Солдатенкова. – Москва: Типо-лит. В. Рихтеръ. – Т. 1. Сократические диалоги. 1899. - 375, [1] с.

Готт В. С. Философские вопросы современной физики : учеб. пособие для вузов / В.С. Готт – Москва: Высш. шк., 1988. – 343 с.

Аристотель. Сочинения : в 4 т. // Философское наследие. – Москва: Мысль,1975-1983.

История механики с конца XVIII века до середины XX века / ред.: Ашот Григорян и Б. Погребысский. – Москва: Наука, 1972. – 414 с.

Садовий М. І. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл. / М.І. Садовий, О.М. Трифонова – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – Вид. 2-ге переробл. та доп. – 436 с.

Веселовский И. Н. Очерки по истории теоретической механіки / И.Н. Веселовский – Москва: Высш. школа, 1974. – 287 с.

История механики в России / А. Н. Боголюбов, И. З. Штокало, Э. Г. Цыганкова и др. – Киев: Наукова Думка, 1987. – 389 с.

Декарт Рене Сочинения : в 2-х т. / сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова // Философское наследие – М.: Мысль, 1989. с. 3-76

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
КорольовС. В. (2019). РОЗВИТОК ПОНЯТЬ МЕХАНІКИ В ЕПОХУ НЬЮТОНА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ НА ЇЇ БАЗІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 216-219. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-216-219