КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

  • Ольга Орестівна Біляковська Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-2880-6826
Ключові слова: компетентнісний підхід, якість професійної підготовки, професійна компетентність вчителя, компетенції

Анотація

У статті зроблено спробу синтезу різних підходів українських та польських науковців до трактування терміну «компетенція». Якісна освіта та компетенції майбутніх фахівців стають найважливішою цінністю сучасної інформаційної цивілізації та суспільства знань. Зазначено, що компетентнісний підхід до підготовки майбутніх вчителів спрямований на досягнення інтеграційного результату – формування професійної компетентності. Запропоновано перелік основних компетенцій (праксеологічні, комунікаційні, креативні, моральні, співробітництва, інформаційно-медіальні), якими має оволодіти майбутній вчитель у процесі якісної професійної підготовки. Визначено й обґрунтовано поняття професійна компетентність, яка виступає інтегративною професійно-особистісною характеристикою майбутнього вчителя, що складається з різних компонентів – компетенцій, які визначають його готовність і здатність до успішного виконання професійно-педагогічної діяльності.

Посилання

Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: навч. посіб. / О. І. Гура – Київ: Центр навчальної літератури – 2005. – 224 с.

Дубасенюк О. А. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога / О. А. Дубасенюк – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 2011. – 114 с.

Задорожна І. П. Компетентнісний підхід у сучасній системі мовної освіти / І. П. Задорожна // Вісник КНЛУ – 2008. – Вип. 14. – С. 10-14.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук – Київ: К.І.С – 2004. – 112 с.

Сорока О. Компетентнісний підхід у підготовці вчителя початкової школи / О. Сорока // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота – 2012. – Вип. 25. – С. 191-194.

Яциніна Н. Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя у навчальному процесі педагогічного університету / Н. Яциніна – автореф. дис. … канд. пед. наук – 13.00.09– Харків – 2008. – 23 с.

Banach Cz. Edukacja nauczycielska dla reformy i rozwoju edukacji w Polsce / Cz. Banach // Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy edukacji; E. Sałata (Red.) – Radom: ITE-PIB – 2001. – s. 13

Banach Cz. Nauczyciel. / Cz. Banach // Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku(t. III,); T. Pilch (Red.). Warszawa: Żak. – 2004. – s. 548-553

Bandura L. Talent pedagogiczny nauczyciela / L. Bandura // Encyklopedia pedagogiczna; W. Pomykało (Red.) – Warszawa: Fundacja Innowacja – 1997. – s. 823-825

Denek К. (2000). Kompetencje nauczyciela w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeby reformy systemu edukacji w Polsce / К. Denek // Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce, Materiały Konferencyjne – Polska, Szczecin. – nr 46 – 2000. – s. 29-45.

Goźlińska E. Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego / E. Goźlińska, F. Szlosek - Radom: ITE-PIB – 1997.

Masterpasqua F. Paradygmat kompetencyjny w praktyce psychologicznej / F. Masterpasqua – Nowiny Psychologiczne – 1-2 – 1990.

Nawroczyński В. Talent pedagogiczny // Encyklopedia pedagogiczna; W. Pomykało (Red.) – Warszawa: Fundacja Innowacja – 1993. – s. 822-823

Walkowiak Т. Modele kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych nauczycieli / Walkowiak Т // Szkoła – Zawód – Praca. – 11. – 2016 – 86-103.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
БіляковськаО. О. (2019). КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 65-69. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-65-69