ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Володимир Григорович Козленко Мережа приватних шкіл «Креативна міжнародна дитяча школа» https://orcid.org/0000-0002-0542-2064
Ключові слова: глобалізація, культура, професійно-педагогічна культура, проєктна культура, майбутні педагоги

Анотація

Зростання ролі освіти у сучасній соціально-економічній ситуації призводить до того, що якісно змінюється поле професійної діяльності педагога. Поряд із традиційними функціями педагога (навчання, виховання, розвиток та ін.) в умовах удосконалення освіти актуалізується і ще одна нова професійна функція – проєктування (прогнозування, проєктування та організація змістової та процесуальної сторін освіти і соціокультурного середовища). Саме проєктна культура в освітньому процесі стає тією основою інноваційних перетворень, які забезпечують підвищення якості освіти, активізацію самопізнання, осмислення шляхів і можливості власної самореалізації, самозмін особистості. Проєктна культура передбачає, що педагог буде орієнтуватися на інноваційні процеси, уникати шаблонів у своїй діяльності та при виборі педагогічних методів, засобів та форм.

У статті розкрито суттєві характеристики формування проєктної культури майбутніх педагогів в умовах глобалізаційних процесів.

Педагогічне проєктування дозволяє зберегти базові цінності освіти і в той же час врахувати зміни соціокультурної ситуації. В результаті проєктної діяльності народжується проєкт. Його можна визначити як покрокове здійснення образу майбутнього. Проєктна культура суб'єктів освітнього процесу стає основою інноваційних перетворень, що забезпечують підвищення якості освіти, активізацію самопізнання, осмислення шляхів та можливостей власної самореалізації, самозмін особистості.

Формування проєктної культури майбутнього педагога у його професійній підготовці неможливе без ознайомлення студентів із суттю проєктної діяльності, без включення в різні форми навчальних проєктів, без розвитку проєктно-педагогічного мислення, готовності до здійснення проєктної діяльності.

Суттєвими характеристиками формування проєктної культури майбутнього педагога є: зумовленість формування проєктної культури педагога затребуваністю суспільства та школою; обумовленість ефективності формування проєктної культури педагога високим рівнем рефлексивного управління цим процесом; залежність формування проєктної культури від рівня розвитку професійної свободи особистості, її творчої самореалізації у педагогічній діяльності, у виборі її стратегії та тактики.

Посилання

Бережна Л. Проектна культура як основний спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності. Теорія та методика управління освітою. 2010. № 3. С. 2–4. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_3/2.pdf. (дата звернення 18.07.2023р.)
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
Вітвицька С. С. Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретико-методологічний аспект : монографія. Житомир, 2009. 435 с.
Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти: наук. вид. К.: Либідь, 2006. 312 с.
Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти). Харків: Основа, 1998. 300 с.
Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г. Є. Улунова. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 300 с.
Радул В. В. Соціальна зрілість особистості. Харків : Мачулін, 2017. 441 с.
Радул В. В., Кравцов В. О., Михайліченко М. В. Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя: навчальний посібник. Кіровоград, «Імекс-ЛТД», 2007. 252 с.
Рудницька О. П. Сприйняття музики і педагогічна культура вчителя: навч. посіб. для студентів. К.: КДПІ, 1992. 96 с.
Сидоренко В. К., Брехунець А. І. Сутність поняття проєктної культури. Гуманітарний вісник. 2012. № 28. С. 270–277.
Філоненко О. В. Формування професійно-педагогічної культура майбутнього викладача. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 206. С. 46–52.
Cogburn D. L. Globalization, Knowledge, Education and Training in Information Age [WWW document]. URL: http://www.unesco.org/webworld/infogthics_2/eng/papers/paper_23.rtf (дата звернення 18.07.2023р.)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
КозленкоВ. Г. (2023). ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 254-258. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-254-258