КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЄВРЕЙСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ ‒ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  • Наталія Сергіївна Савченко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0420-3289
Ключові слова: історико-педагогічні дослідження, соціально-політичні умови, урядова політика, соціально-демографічний розвиток, функціонування національного єврейського шкільництва в Україні, навчально-виховний процес в єврейських освітніх закладах, асиміляція національних меншин України, культурно-освітня діяльність єврейської громади наприкінці ХІХ – початку ХХ століття

Анотація

У статті представлено на основі публікацій та архівних матеріалів загальну характеристику шкільництва та аналіз специфіки організації навчально-виховної роботи в єврейських закладах освіти України в кінці ХІХ століття. З’ясовано сукупність положень, що складають теоретичні орієнтири дослідження історії вітчизняної єврейської освіти, визначено стан розробленості проблеми. Обґрунтовано типи й мережу освітніх закладів регіону, де могли навчатися євреї, здійснено аналіз структури та змісту навчально-виховного процесу в єврейських освітніх закладах. Доведено необхідність вивчення єврейського шкільництва в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, що зумовлено низкою суперечностей між: існуванням широкого діапазону регіональних історико-педагогічних досліджень, присвячених становленню й розвитку національного шкільництва, та відсутністю цілісної науково обґрунтованої концепції розвитку єврейського шкільництва в Україні; визнанням на теоретичному рівні важливості створення необхідних умов для попередження асиміляції національних меншин України та недосконалістю формування національного компонента в практиці виховання сучасної єврейської молоді; наявністю багатого досвіду функціонування національного єврейського шкільництва в Україні, яке, попри потужну русифікаторську та асимілятивну політику Російської імперії, забезпечувало значно вищий рівень освіченості євреїв та аутентичності їх виховання поряд з іншими національними меншинами та відсутністю науково обґрунтованих праць, які б сприяли використанню історичного досвіду функціонування єврейської освіти в поліетнічних регіонах України. Аналіз освітньої діяльності євреїв відкриває перспективи більш глибокого осмислення динаміки їхнього соціально-демографічного розвитку, місця та ролі в культурному житті українських губерній, впливу державних структур на регламентацію внутрішнього життя єврейської спільноти. Конкретно-історичний матеріал щодо культурно-освітньої діяльності єврейської громади наприкінці ХІХ ст. складає основу для з’ясування співвідношення спрямованості євреїв на збереження власних традицій, з одного боку, та здатності адаптації до іншокультурного соціуму, з іншого.

Посилання

Андрійчук М.Т. Українсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. ‒ початок ХХ ст.): автореф. дис. … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.05. Київ, 2011.
Бармак М. Німецьке, чсеське та єврейське населення Волинської губернії (1796–1914 рр.). Тернопіль, 1999. 208 с.
Безаров О.Т. Політика російського уряду в єврейському питанні наприкінці ХІХ століття (1881–1894 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02. Чернівці, 2003.
Бородій А.І. Євреї в аграрних відносинах на території Правобережної України в 1861–1914 роках: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Кам’янець-Подільський, 2014.
Документы по истории и культуре евреев в региональных архивах Украины: Путеводитель. Т. 1: Волынская, Житомирская, Ровенская, Черкасская области. Науч. ред.-сост. Е.И. Меламед. Киев: Феникс, 2009. 469 с.
Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель. Науч. ред.-сост. Е.И. Меламед, М.С. Куповецкий. Киев: Дух і літера, 2006. 752 с.
Документы по истории и культуре евреев в региональных архивах Украины: Путеводитель. Т. 2: Николаевская, Одесская, Херсонская области. Науч. ред.-сост. Е.И. Меламед. Киев: Феникс, 2014. 773 с.
Доценко В.О. Єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. ХІХ ст. ‒ 30-ті рр. ХХ ст.): автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.01. Київ, 2015.
Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на українських землях у складі Російської імперії (середина ХІХ століття ‒ 1903 р.): автореф. дис. … д-ра політ. наук: 23.00.05. Київ, 2009.
Крічкер О.Ю. Життя єврейського населення провінційних містечок Правобережної України в першій третині ХХ ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Черкаси, 2013.
Морозова А.В. Єврейське населення Лівобережної України (друга половина ХІХ ‒ початок ХХ ст.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Харків, 2005.
Орлянский В.С. Теоретические и методологические основы исследования истории евреев Украины. Запорожье, 2006. 124 с.
Рудницька Н.В. Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ ‒ на початку ХХ століття: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Запоріжжя, 2002.
Русский еврей, 1881, 8 лютого, № 7, с. 254–255.
Скус О.В. Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793–1917 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Переяслав-Хмельницький, 2008.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
СавченкоН. С. (2023). КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЄВРЕЙСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ ‒ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 239-249. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-239-249