ТЕХНОЛОГІЇ САПР В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

  • Микола Тарасович Лісовський Професійно–технічне училище № 36 смт. Новгородка Кіровоградської області https://orcid.org/0009-0007-9408-3642
  • Сергій Іванович Рябець Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7426-1217
  • Олександр Миколайович Щирбул Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7541-509X
Ключові слова: САПР, проєктування, урок технологій, старшокласники, проєктно-технологічна діяльність, технологічна освіта

Анотація

Стаття присвячена питанням застосування САПР на уроках технологій у закладах загальної середньої та професійної освіти.. Сьогоднішня трудова та професійна підготовка відбувається в рамках проєктно-технологічної діяльності старшокласників під час вивчення предмета «Технологія» в ЗЗСО та учнів шкіл при оволодінні спеціальними дисциплінами з ЗП (ПТ) О з використанням автоматизованих систем проєктування. Отже, завдання вчителя (викладача) - одночасно формувати елементи проєктно-технологічної культури особистості, розвивати у учня здатність генерувати творчі ідеї, самоаналіз, вміння самостійно приймати рішення, формулювати і пояснювати свої думки і позиції, взаємодіяти і вести діалог з однокласниками тощо. Саме поєднання теоретичних знань і навичок проєктної діяльності формує проєктно-технологічну компетентність студента, яка реалізується шляхом реалізації творчих проєктів, які можуть бути виконані за допомогою комп’ютера. Використання студентами програм для автоматизації певних процесів проєктування дозволяє диверсифікувати форми подання навчальної інформації, види навчальних завдань; створення освітніх середовищ, які забезпечать їх «занурення» у світ 3D-моделювання, дозволять відвідати реальні виробничі ситуації, активізують мислення та просторову уяву, підсилюють мотивацію до самоосвіти. Розглянуто фактори впровадження сучасних САПР у освітню діяльність старшокласників, у тому числі компетентність викладача трудового навчання та технології та наявність комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням. При використанні САПР змінюється роль викладача, який набуває функцій організатора проєктно-творчої та пізнавальної діяльності учнів. Також визначено функції автоматизованих систем проєктування в освітній діяльності учнів, зокрема, освітня, інформаційна, профорієнтаційна, технологічна. Описано можливості САПР в процесі технологічної підготовки. Використання САПР на уроках технологій підвищить інтерес учнів та формування конструкторських та технологічних навичок для майбутньої професійної діяльності.

Посилання

David E. Weisberg The Engineering Design Revolution. URL: http://cadhistory.net/ (дата звернення 01.04.2023).
Башинська Т. Проєктувальна діяльність як основа взаємодії вчителя та учнів. Журнал освіта в Україні. К:. Метрик. № 2 С. 58-59.
Герасименко О. А. САПР в системі фахової підготовки учні на уроках трудового навчання та технологій. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: Педагогічні науки. 2018. Вип. 2(1). С. 60-66.
Грибюк О.О. Педагогічне проєктування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу. Наукові написи. 2019. №7. С. 38-50.
Коберник О.М. Компетентнісний підхід в технологічній освіті. Проблеми трудової і професійної підготовки: зб. наук. пр. Слов’янськ: СДПУ, 2018. Вип. 12. С. 9-16.
Коберник О.М. Проєктно-технологічна система трудового навчання. Трудова підготовка в закладах освіти. К.: 2013. № 4. С. 8-12.
Коберник О.М., Болик О.В. Васьков Ю.В. Інноваційні технології, досвід. (Дидактичний аспект). Харків.: Скорпіон, 2020. 160 с.
Ковбаса Ю.В. Конструкторсько-технологічна діяльність учнів закладів ЗССО. URL: http://conf.vntu.edu.ua/ humed/2019/txt/Mamus.php (дата звернення: 10.04.2023р.).
Курач М.С. Метод проєктів як основа сучасних педагогічних технологій у підготовці майбутніх випускників. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2015. № 3. С. 60-65.
Мойко О. Інформатизація освіти та проблеми впровадження в технологічну освіту. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. №5. С. 115-118.
Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики. К.:«К.І.С.», 2016. 112 с.
Пометун О., Пироженко Л.І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. К.: АПН, 2002. 136 с.
Тарара А.М. Проєктування і конструювання об’єктів техніки: навчальний посібник К.: «КОНВІ ПРІНТ», 2019. 144 с.
Терещук А.І. Методика організації проєктної діяльності старшокласників з технологій: метод, посіб. для вчителів, навч. прогр., варіат. модулі. К: Літера ЛТД, 2010. 128 с.
Ящук С. Організаційно-методичні умови проєктно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. К.: Міленіум, 2016. С. 160-170.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ЛісовськийМ. Т., РябецьС. І., & ЩирбулО. М. (2023). ТЕХНОЛОГІЇ САПР В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 218-222. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-218-222