ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Ключові слова: достовірність отриманих результатів; педагогічний експеримент; педагогічна ефективність; педагогічні умови; предметні компететентності; технологічна освітня галузь; учитель трудового навчання

Анотація

У статті представлено визначення педагогічної ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх вчителів трудового навчання до формування в учнів предметних компетентностей з технологічної освітньої галузі. У якості таких умов було виокремлено стимулювання потреби до саморозвитку майбутнього вчителя трудового навчання в технологічній освітній галузі; модернізація змісту професійної підготовки у частині професійно-орієнтованих освітніх компонентів з урахуванням Державного стандарту з технологічної освітньої галузі; збільшення ваги активних форм і методів професійного навчання при опануванні шляхів формування предметних компетентностей в технологічній освітній галузі; поглиблення психолого-педагогічної та цифрової підготовки з орієнтацією на майбутню діяльність з поколіннями Z і А; створення інформаційно-освітнього середовища ЗВО для забезпечення повсюдного доступу до освітніх компонентів на засадах візуально-цифрового підходу та технологій Веб 3.0.

Для цього було встановлено рівень готовності майбутніх учителів трудового навчання до формування в учнів предметних компетентностей з технологічної освітньої галузі після впровадження в освітній процес запропонованих педагогічних умов; виконано порівняння результатів констатувального та контрольного етапів експерименту їх упровадження, здійснено аналіз результатів упровадження педагогічних умов і обчислено достовірність отриманих результатів контрольного етапу педагогічного експерименту. Результати дослідження представлено за показниками відповідно до визначених критеріїв готовності майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів предметних компетентностей з технологічної освітньої галузі. Це: мотиваційно-ціннісний, інформаційний (знаннєвий), практичний і оцінний.

На підставі отриманих експериментальних результатів було зроблено висновок про педагогічну ефективність запропонованих педагогічних умов підготовки майбутніх вчителів трудового навчання до формування в учнів предметних компетентностей з технологічної освітньої галузі. Перспективи подальших пошуків у даному напрямку пов’язані з опрацюванням і розробкою методичних рекомендацій з використання все нових і нових цифрових технологій на уроках трудового навчання і технологій.

Посилання

Методичні рекомендації щодо реалізації педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до формування в учнів предметних компетентностей з технологічної освітньої галузі / Автор-укладач: С. О. Чернишов. Слов’янськ-Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. 28 с.
Руденко В.М. Математична статистика: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 304 с.
Чернишов С.О. Про визначення педагогічних умов підготовки майбутніх вчителів трудового навчання до формування в учнів предметних компетентностей з технологічної освітньої галузі. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку» (27 травня 2022 р.) / за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. Київ, 2022. 185 с. С. 161–165.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ЧернишовС. О. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 209-214. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-209-214