ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ (АR) ЯК СКЛАДНИК STEM-ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ УЧНІВ

Ключові слова: STEM-технології, технології доповненої реальності, віртуальна реальність, AR-контент

Анотація

Формулювання проблеми. У статті проаналізовано проблему використання при викладанні фізики сучасних трендів освіти, тобто інноваційних технологій, таких як STEM-технологія та AR -технологія. Аналіз досліджень і публікацій із цієї проблеми дає можливість стверджувати, що питання візуалізації навчальної інформації через технологію доповненої реальності у поєднанні зі STEM-технологією, яка є новинкою останніх років, не достатньо вивчене. Проблема розкриття психологічних аспектів використання сучасних технологій для створення віртуального освітнього простору в контексті євроінтеграції недостатньою мірою висвітлюються в науковій літературі, що зумовлює актуальність дослідження поставленої проблеми.

Мета дослідження. Представлення результатів огляду та узагальнення контент-аналізу наукових, науково-методичних публікацій з використання АR технологій як складника STEM-освіти в науково-дослідницькій та експериментаторсько-дослідницькій роботі з фізики. Для досягнення мети дослідження нами були використані наступні методи: систематичний та порівняльний аналіз педагогічних праць, методичної та спеціалізованої літератури; аналіз педагогічного досвіду використання AR для підходу STEAM у школі.

Матеріали і методи. Для досягнення мети дослідження нами були використані наступні методи: систематичний та порівняльний аналіз педагогічних праць, методичної та спеціалізованої літератури; аналіз педагогічного досвіду використання AR для підходу STEAM у школі.

Наукова новизна. Визначено, що використання STEM-технології у поєднанні з технологією доповненої реальності дозволяє: пояснювати використання фізичних явищ і законів демонстрацією AR-контенту та маніпулюванням ним; виконувати природничі, фізико-технічні лабораторні роботи, демонструвати досліди на моделях і макетах; використовувати технічні ресурси AR; здійснювати проектну діяльність.

Показано, що робота з AR контентом розвиває навички планування та організації процесу, використання готових програм AR для проведення експерименту, робить його більш видимим і зрозумілим, спонукає до глибшого засвоєння навчального матеріалу.

Посилання

Атаманчук П.С., Атаманчук В.П. STEM-інтеграція як важлива інноватика сучасної освітньої парадигми. STEM-освіта – проблеми та перспективи: зб. матеріалів доп. учасників ІІ Міжнар. наук.-практ. семінару. Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. С. 9-10.
Атаманчук П.С. Впровадження елементів STEM-освіти в освітній процес. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький, 2019. Вип. 179. С. 15-24.
Безуглий Д. Візуалізація як сучасна стратегія навчання. Фізико-математична освіта. Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. С. 5-11
Білоусова Л.І. Онлайнові інструменти візуалізації у діяльності сучасного педагога. ScienceRise, 2018. С. 8-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2018_7_4. (дата звернення 21.06.2023р.)
Василашко І.П., Білик Т.В. Упровадження STEM-навчання – відповідь на виклик часу. Управління освітою. Київ, 2017. № 2 (386). С. 28-31.
Кузьменко О.С. Теоретичні і методичні засади навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти в контексті розвитку STEM-освіти : монографія. Кропивницький : КОД, 2018. 624 с.
Климнюк В.Є. Віртуальна реальність в освітньому процесі: збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. С. 207-212
Лист ІМЗО “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році”. 11.08.2021 № 22.1/10-1775 URL: https://imzo.gov.ua/2021/08/16/lyst-imzo-vid-11- 08-2021-22-1-10-1775. (дата звернення 21.06.2023р.).
Литвинова, С., Буров, О., Семеріков, С. Концептуальні підходи до використання засобів доповненої реальності в освітньому процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців. 2021. с. 207-212. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-46-62
Мартинюк О.С. Інноваційні напрямки STEM-технологій у системі формування науково орієнтованої освіти. Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю./ Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 112- 114.
Мартинюк О.С. Тривимірне прототипування як складник STEM-технологій у конструктивно-технічній і науково-дослідній роботі студентів та учнів: збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський, 2019. С. 61-64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2019_25_16 . (дата звернення 21.06.2023р.)
Мацокін Д.В., Пахомова І.М. Платформи й мобільні додатки для створення та використання контенту із технологією доповненої реальності в освітньому процесі. Проблеми сучасної освіти. 2020. с. 153-160. URL: https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17672). (дата звернення 25.06.2023р.)
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-sh-a131r. (дата звернення 25.06.2023р.)
Трифонова О.М. STEM середовище навчання фізико-технічних дисциплін: зб. наукових праць Кам’янець-Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка №24, м. Кам’янець-Подільський 10.04.2018р. Кам’янець-Подільський, 2018. С. 37-39.
Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Курнат Г.Л. Особливості формування проектно-технологічної компетентності засобами 3Dмоделювання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. С. 170-175. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-170-175.
Шарко В.Д. Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти: монографія. Херсон : ХДУ, 2006. 400 с.
Ярушак М. Використання технологій доповненої реальності (AR) у навчальному процесі. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. С. 277-280. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_44(3)__46) (дата звернення 15.06.2023р.)
GeoGebra 3D Calculator. URL: www.geogebra.org/m/pafx6xfu (дата звернення 25.06.2023р.)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
СтецюкО. Б. (2023). ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ (АR) ЯК СКЛАДНИК STEM-ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ УЧНІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 203-209. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-203-209