ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  • Оксана Олександрівна Рись Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0001-9768-0011
Ключові слова: проєктна діяльність, навчальний проєкт, учні, технологія побутової діяльності, навчальний процес, проєктно-технологічна система навчання

Анотація

У статті підкреслюється актуальність питання підготовки учнів до реалій життя на основі вивчення розділу програми трудового навчання «Технологія побутової діяльності та самообслуговування». Зауважується, що навчання учнів побутовим технологіям необхідне для забезпечення їх самозарадності у побуті, розвитку практичних навичок побутової діяльності, сприяє їх соціальній адаптації. Формування таких навичок готує до життя в сучасному суспільстві та діяльності в повсякденному побуті.

У статті на основі здійсненого аналізу нормативної та навчально-методичної літератури виділяється ряд причин, що актуалізують важливість навчання учнів технологіям побутової діяльності, до яких віднесено наступні: зміна соціальних ролей; здоровий спосіб життя; екологічна свідомість; фінансова грамотність; культурна спадщина; розвиток міжособистісних навичок; розвиток практичних навичок. Зосереджено увагу на основних причинах важливості для сьогодення навчання учнів технологіям побутової діяльності, серед яких виділено наступні: зміна соціальних ролей, здоровий спосіб життя, екологічна свідомість, фінансова грамотність, культурна спадщина, розвиток практичних навичок, розвиток міжособистісних навичок.

Запропоновано ряд навчальних проектів за тематикою технологій побутової діяльності. Використання при навчанні учнів технологіям побутової діяльності різних видів проєктів дозволяє їм застосувати отримані знання та навички у практичних ситуаціях. Розглянуто змістове наповнення цих навчальних проектів та проаналізовано їх дидактичний потенціал. Визначено низку критеріїв, які підтверджують ефективність використання навчальних проектів для трудової підготовки учнів: реалістичність проектів; колективна робота; творчий підхід; активна участь у проекті.

Зауважується, що подальші наукові розвідки будуть пов’язані із впровадженням в освітній процес закладів загальної середньої освіти розробленої методики навчання учнів технології побутової діяльності.

Посилання

Боринець Н. Проектно-технологічна діяльність учнів і вчителів трудового навчання. Освітологічний дискурс. 2010. № 1. С. 32-41
Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 02.06.2023р.)
Коберник О. Проектно-технологічна система трудового навчання. Трудова підготовка в закладах освіти. 2003. № 2. С. 17–20.
Кудря О., Рись О. Викладання технологій побутової діяльності в новій українській школі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Випуск 3 (50), 2022. Частина 2. С. 193-201. doi: 10.31376/2410-0897-2022-3-50-193-201
Кудря О. Розробка творчих проектів на заняттях з обслуговуючої праці. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підго-товці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб.наук.пр. Вип.5. Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. С. 66-72. URL: https://vspu.edu.ua/faculty/imad/files/z/V-5.pdf#page=66 (дата звернення 02.06.2023р.)
Серьогіна І.Ю. Технологія побутової діяльності : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Кривий Ріг : КДПУ, 2020. 186 с.
Слюсаренко Н., Гаврилюк Г. Методичні аспекти організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки.2012. № 21, С.9-15.
Сидоренко В. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів. Трудова підготовка в закладах освіти. 2004. № 1. С. 2–4.
Навчальна програма з трудового навчання для 5–9 класів, 2017. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9- klas/onovlennya-12-2017/2-trudove-navchannya-5-9.doc (дата звернення 02.06.2023р.)
Ящук С.М. Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектнотехнологічної діяльності. Рідна школа. 2004. №4. С. 9 - 11.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
РисьО. О. (2023). ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 199-203. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-199-203