ВИВЧЕННЯ ГІБРИДНИХ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ВАЖЛИВОЇ КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРО ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

  • Андрій Іванович Ткачук Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7316-0107
Ключові слова: методика вивчення обробки металевих матеріалів, гібридні адитивні технології

Анотація

У статті розглянуті нові підходи при вивченні студентами бакалаврату спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) особливостей гібридних адитивних технологій обробки металевих матеріалів, як однієї зі складових тем освітніх компонент "Основні процеси обробки матеріалів(металів)" і "Технології обробки матеріалів (металів)", за рахунок більш ефективного компонування та подачі відповідного лекційного матеріалу з допомогою системи мультимедійних презентацій під час лекційних відео-конференцій в умовах дистанційного навчання. Показано, що більш ретельного опрацювання студентами потребують питання, які пов'язані з такими особливостями гібридного адитивного виробництва, як поєднання сильних сторін 3D-друку металів з традиційними технологіями їх субтрактивної обробки на багатофункціональних верстатах з ЧПУ. Проаналізовано особливості викладення матеріалу про об'єднання прямого лазерного спікання металів та швидкої механічної обробки на багатозадачних токарно-фрезерних верстатах з ЧПУ для отримання в єдиному циклі деталей зі складною геометріє поверхні. Запропоновано, що при опрацюванні даного навчального матеріалу, здобувачам вищої освіти слід наголосити, що до складу гібридної платформи входе багато-осьовий механообробний центр та модуль 3D-друку, а перехід від операції адитивного виробництва до операції субтрактивного виробництва відбувається швидко, бо лазерна головка і різальний інструмент знаходиться в одних інструментальних магазинах і подаються автоматично (використовуються роботизовані руки з лазерними друкуючими і токарно-фрезерними головками, що мають максимум шість ступенів вільності, та поворотна платформа для осадження і зняття металів під різними кутами в деталях зі складними геометріями поверхонь) в технологічній послідовності обробки, що реалізує інтегроване програмне забезпечення. Використання обох підходів одночасно поєднує в собі найкращі елементи традиційної машинної обробки та 3D-друку, оскільки жодна з цих технологій сама по собі не здатна повністю вирішити існуючі проблеми.

Посилання

Власенко А.М. Матеріалознавство та технологія металів : підручник. Київ : Літера ЛТД, 2019. 224 с.
Габовда О.В. Аналіз сучасного стану гібридного адитивного виробництва та перспективи його впровадження в Україні. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2023. Т. 34, № 1. С. 1-8.
Гречко О.М. (2019). Сучасні адитивні технології та 3D-друк. Огляд останніх досягнень в різних сферах людського життя. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика, (1), 63-75.
Інтегровані технології обробки матеріалів: підручник / Е.С. Геворкян та ін. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 238 с.
Пупань Л.І. Постпроцеси адитивних технологій: навч. посібник для студентів спеціальності "Прикладна механіка" денної, заочної та дистанційної форм навчання. Харків: НТУ "ХПІ", 2023. 91 с.
Туташинський В.І. Технології сучасного виробництва: навчальний посібник / [Електронне видання]. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 155 с.
Цибуленко В.О., Пасічник В.А., Воронцов Б.С. Перспективи використання гібридного аддитивно-субтрактивного виробництва. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2022. № 1(52). С. 44-42.
Yang Y., Gong Y., Qu S. Additive/subtractive hybrid manufacturing of 316L stainless steel powder: Densification, microhardness and residual stress. J Mech. Sci. Technol. 33 (12): 2019, 5797-5807.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ТкачукА. І. (2023). ВИВЧЕННЯ ГІБРИДНИХ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ВАЖЛИВОЇ КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРО ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 181-187. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-181-187