ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

  • Юлія Володимирівна Решітник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-7937-2880
  • Оксана Володимирівна Гнатюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-1207-9081
Ключові слова: навчальна (предметна) практика, інноваційні технології, Go-Lab, групова робота, метод проєктів

Анотація

У статті розкрито актуальність та особливості застосування в освітньому процесі закладів вищої освіти методу проєктів. Подано аналіз останніх досліджень, який свідчить про важливість використання методу проєктів для підвищення активізації пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, розвитку творчих здібностей, формування професійних компетентностей, розвитку самостійності. Розглянуто метод проєктів як спосіб реалізації завдань компетентнісно-орієнтованої освіти, спрямований як на інтеграцію фактичних знань, так і на їх застосування і придбання нових. Розкрито етапи реалізації методу проєктів з використанням інструментарію платформи Go-Lab. Наведено приклади проєктів, розроблених здобувачами вищої освіти. Показано, як розроблені навчальні дослідницькі середовища для учнів закладів загальної середньої освіти націлені на впровадження інноваційної роботи в закладах освіти відповідно до освітніх реформ. Створення власних методичних розробок з використанням кращих освітніх технологій Нової української школи допомагає здобувачам вищої освіти у формуванні чітких орієнтирів для свого професійного розвитку як «вчителів нового покоління». Проведено аналіз опитування здобувачів вищої освіти щодо ефективності групової роботи під час навчальної (предметної) практики. Розглянуто проблеми, з якими зіштовхуються здобувачі вищої освіти та шляхи їх вирішення. Зроблено узагальнювальні висновки щодо вивчення окресленої проблеми та необхідності створення таких педагогічних умов, що забезпечуватимуть формування в кожного здобувача освіти потреби максимально саморозвиватися і застосовувати свої здібності до педагогічної сфери діяльності на практиці. Розглянуто умови підвищення ефективності організації освітньої діяльності методом проєктів у відповідності до потреб використання цифрових освітніх ресурсів, щоб забезпечити освітні потреби здобувачів освіти в повсюдному доступі. Перспективу подальших досліджень автори вбачають у вивченні зарубіжного досвіду модернізації практичної підготовки студентів у закладах вищої освіти.

Посилання

Будник О. Б., Дзябенко О. В. Використання інструментарію платформи Go-Lab для розвитку дослідницьких умінь школярів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020, Том 80, № 6. С. 1–20.

Бузько В. Л., Величко С. П. Впровадження навчально-дослідницьких завдань для формування пізнавального інтересу до фізики в учнів основної школи. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2014. Вип. 5, Ч. 3. С. 132–138.

Вергун І.В., Трифонова О.М. Використання навчальних проектів при навчанні фізики у класах медико-біологічного профілю. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : матер. IV Міжнародн. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 10-21 квітня 2017 р. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 141-142.

Воротникова І. П. Використання додатків Gо-Lаb для організації дослідження в умовах електронної співпраці вчителів та учнів. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Cпецвип. 2019. С. 405–417.

Грудинін Б. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі навчання фізики як педагогічна проблема. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2014. Вип. 49. С. 42–47.

Донець Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Підготовка вчителів фізики до реалізації навчальних проектів у шкільному курсі фізики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип. 141, Ч. 2. С. 45-50.

Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. Наук України; [гол. ред. В. Г. Кремінь; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєв; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало та інші]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 1144 с.

Єкименкова О.В., Трифонова О.М. Використання системи Office 365 в розробці навчальних проектів з фізики. Наукова молодь-2015 : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, 10 груд. 2015 р., Київ: ІІТЗН НАПН України, 2015. С. 66-68.

Женжера Ю. Метод проектів як засіб розвитку дослідницької компетентності у процесі вивчення фізики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип. 8. Ч. 2. С. 99–103.

Ляшко В. П. Навчальний проект як засіб формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2017. Вип. 23. С. 22–25.

Мартинюк М. Т., Декарчук М. В., Стецик С. П., Хитрук В. І. Метод навчальних проектів як засіб поєднання індивідуальної і фронтальної форм навчальної діяльності учнів з фізики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 108. Ч. 1. С. 74–79.

Мерзликін О. До визначення поняття «дослідницькі компетентності старшокласників з фізики». Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип. 7. С. 192–197.

Поволяко Г. В., Шарко В. Д. Навчальні проекти як засіб реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2005. Вип. 11. С. 215–219.

Поліхун Н. І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів: методичні рекомендації. К.: Інститут обдарованої дитини. 2014. 87 с.

Поліхун Н. І. Формування проектної діяльності старшокласників у процесі навчання фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2006. Вип. 12. С. 59–61.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. ULR : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення 17.03.2023)

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIIІ. ULR : https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/2145-19#Text (дата звернення 17.03.2023).

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. ULR : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (дата звернення 17.03.2023).

Решітник Ю., Ільніцька К. Використання платформи Go-Lab для організації дослідницько-орієнтованого навчання з фізики. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2022. Вип. 1 (25). С. 49–59.

Слободяник О. В. Комп’ютерні моделі у дослідницькій діяльності учнів з фізики. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 4 (18). 149–153.

Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Курнат Г.Л. Особливості формування проектно-технологічної компетентності засобами 3D-моделювання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 191. С. 170–175.

Keselman A. Supporting inquiry learning by promoting normative understanding of multivariable causality. Journal of Research in Science Teaching. 2003. Vol. 40. Р. 898–921.

Pedaste M., Mäeots M., Leijen Ä., Sarapuu S. Improving students' inquiry skills through reflection and self-regulation scaffolds Technology. Instruction. Cognition and Learning. 2012. Vol. 9. Р. 81–95.

Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
РешітникЮ. В., & ГнатюкО. В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 165-173. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-165-173