ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ «NOSQL БАЗИ ДАНИХ»

  • Анна Валентинівна Пузікова Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6843-5583
Ключові слова: підготовка спеціалістів з комп'ютерних наук, NoSQL бази даних

Анотація

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх широке використання розробниками інформаційних систем закономірно впливає на зміст підготовки фахівців з комп’ютерних наук у закладах вищої освіти. Відповідно змінюється зміст ІТ-освіти, в освітні програми вносяться нові дисципліни, метою яких є вивчення основних напрямків застосування сучасних технологій. Одним з таких напрямків є NoSQL-технології, які широко використовуються у сучасних базах даних. Таким чином, перед вищими навчальними закладами, які випускають ІТ-спеціалістів, постає завдання формування в них відповідних професійних компетенцій, необхідних для роботи з NoSQL базами даних.

На сьогодні існує достатня кількість літератури щодо змістової складової спеціальних професійних знань у предметній галузі NoSQL баз даних. Разом з тим, аналіз методичної літератури дозволяє стверджувати, що існує досить невелика кількість робіт, які надають досвід викладання та рекомендації щодо подання знань про NoSQL бази даних з метою підвищення якості підготовки ІТ-спеціалістів.

У статті висвітлюються окремі аспекти відбору та представлення навчального матеріалу з дисципліни «NoSQL бази даних», які, з досвіду викладання автора, сприяють формуванню у студентів спеціалізованих теоретичних знань, практичних умінь та навичок відповідно до нормативних документів. Запропоновані методичні підходи спрямовані на формування у студентів знань про принципи, інструменти та технології розробки NoSQL баз і сховищ даних; вмінь обирати найбільш ефективні програмні продукти, методи, технології та інструменти для проектування та розробки NoSQL баз і сховищ даних відповідно до поставлених замовником завдань; встановлювати та налаштовувати необхідну систему керування базами даних для роботи з базою даних, а також застосовувати різні функції відповідної системи керування базами даних для виконання основних операцій над даними. Показано, що дисципліна «NoSQL бази даних» є важливою складовою системи формування спеціальних (фахових) компетентностей спеціалістів з комп’ютерних наук відповідно до стандарту [16].

Посилання

Apache CouchDB® 3.3.0 Documentation. URL: https://docs.couchdb.org/en/stable/ (дата звернення 24.05.2023).
Apache HBase. URL: https://hbase.apache.org/ (дата звернення 24.05.2023).
Cassandra Documentation. URL: https://cassandra.apache.org/doc/latest/ (дата звернення 24.05.2023).
DB-Engines Ranking. DB-Engines. URL: https://db-engines.com/en/ranking (дата звернення 24.05.2023).
MongoDB. URL: https://www.mongodb.com/ (дата звернення 24.05.2023).
Neo4j. URL: https://neo4j.com/ (дата звернення: 24.05.2023).
NoSQL. URL: http://surl.li/iksut (дата звернення: 24.05.2023).
Redis. URL: https://redis.io/ (дата звернення: 24.05.2023).
Riak. URL: https://riak.com/index.html (дата звернення: 24.05.2023).
The RS/6000 SP Inside Out, id: SG24-5374-00. URL: http://surl.li/iksug. (дата звернення 24.05.2023).
The use of MOOCs as additional tools for teaching NoSQL in blended and distance learning mode / I. S. Zinovieva1 et al. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Ser. 1946. 14 р.
Брацький В.О., М’якшило О.М. Дослідження особливостей застосування реляційних і нереляційних баз даних на прикладі SQL Server та MongoDB. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2016. № 5, т. 22, с. 15-24.
Єфименко В.В. Деякі аспекти навчання курсу «Проектування та опрацювання баз даних» студентів інформатичних спеціальностей. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Се. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2018. № 20 (27). С. 113-118.
Кудін А.П., Бабич В.О., Бабич О.С. Сучасні тенденції розвитку систем управління базами даних. Sciences of Europe. 2021. № 76. С. 64-68.
Ситник Н.В., Зінов’єва І.С. Сучасні бази даних NoSQL у підготовці бакалаврів спеціальності "Комп'ютерні науки". Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. №1, т. 81. С. 255-271.
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. URL: http://surl.li/blpkt (дата звернення 24.05.2023).
Швець М.Ю., Заруба Д.С., Хохлов Ю.В. Порівняння SQL та NoSQL баз даних. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2018. № 6, т. 29 (68), ч. 2. С. 21-25.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ПузіковаА. В. (2023). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ «NOSQL БАЗИ ДАНИХ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 156-160. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-156-160