ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

  • Людмила Олександрівна Кулик Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8636-358X
  • Анна Валеріївна Ткаченко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5326-1840
Ключові слова: підготовка майбутніх вчителів фізики, інноваційні технології навчання, групова навчальна діяльність учнів

Анотація

У статті розглянуто проблему підготовки майбутнього вчителя фізики до реалізації інноваційних технологій навчання у новій українській школі. Визначено, що питання практичної складової концептуальних засад професійної підготовки майбутніх вчителів фізики у закладах вищої освіти на сучасному етапі потребує глибшого дослідження з метою формування фахівця нової генерації відповідно до вимог сьогодення.. З’ясовано нагальну необхідність розв’язання проблеми формування готовності майбутніх вчителів фізики до реалізації інноваційних технологій навчання за різних форм організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Акцентовано увагу на науковому аналізі досліджуваної проблеми і сучасного стану впровадження технології групової навчальної діяльності учнів в освітній процес загальноосвітньої школи, який засвідчує про домінування індивідуальних і колективних форм роботи та недостатність впровадження творчих підходів до організації групової навчальної діяльності учнів. Пропоновано методичні підходи до формування готовності майбутнього вчителя фізики до ефективної професійної діяльності в новій українській школі та засадах технологій партнерства та співробітництва. Засадничі основи освітніх змін, визначені Концепцією Нової української школи, обумовлюють необхідність внесення змін у фахову підготовку майбутніх вчителів фізики, шляхом запровадженням нових або осучаснення змістового контенту наявних освітніх компонентів методичного спрямування ОПП з метою формування професійних компетентностей майбутніх фахівців, відповідно до Професійного стандарту вчителя закладу загальної середньої освіти. Запропоновано структуру і дидактичний контент змістового модуля «Технологія групової навчальної діяльності учнів з фізики» в рамках освітньої компоненти «Шкільний курс фізики та методика його навчання» для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (фізика) з додатковою кваліфікацією «вчитель інформатики». Представлено розподіл аудиторних годин та годин для самостійної роботи студентів, перелік ключових теоретичних і практичних питань, що реалізуються в рамках змістового модуля. Акцентована увага на особливостях організації та реалізації практичної компоненти підготовки майбутнього вчителя фізики до впровадження технології групової навчальної діяльності учнів. Наведено приклад методичної розробки «Організація групової навчальної діяльності під час вивчення учнями теми: «Електроємність. Конденсатори»» з використанням інтерактивних засобів навчання. Запропоновані критерії оцінювання групової діяльності учнів з фізики.

Посилання

Державний стандарт базової середньої освіти. Міністерство освіти і науки України : сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/ derzhavni-standarti. (дата звернення 16.06.2023 р.).
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Ухвалено рішенням колегії МОН 27.10.2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola compressed.pdf (дата звернення 16.06.2023 р.).
Лабораторія конденсаторів: основи https://phet.colorado.edu/en/simulations/capacitor-lab-basics (дата звернення 12.06.2023 р.)
Моторіна В. Г. Савченко М. П. Організація групової навчальної діяльності з математики учнів базової школи засобами технології партнерства. Матеріали IX міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021), м. Черкаси, 9–10 квітня 2021 р. Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С. 32.
Професійний стандарт вчителя закладу середньої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v2736915-20#n10. (дата звернення 16.06.2023 р.)
Ткаченко А.В., Кулик Л.О. Сучасні тенденції оновлення змісту фахової підготовки майбутніх вчителів фізики // Проблеми математичної освіти : Матеріали ІХ міжнародної науково-методичної конференції (ПМО-2021), м. Черкаси, 9-10квітня 2021 р. Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2021. С. 161-165.
Кулик Л.О., Ткаченко А.В. Розвиток методичної компетентності майбутніх учителів фізики в контексті вимог Нової української школи. Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2021 р.). Київ, 2021. С. 135-139.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
КуликЛ. О., & ТкаченкоА. В. (2023). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 131-137. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-131-137