МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ТВОРЧИХ ПРОЄКТІВ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПИТАНЬ ЕНЕРГЕТИКИ

  • Сергій Олексійович Кононенко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6637-4994
  • Леся Віталіївна Кононенко Херсонськогоий державний аграрно-економічний університет https://orcid.org/0000-0001-5698-5003
Ключові слова: методика, методичне забезпечення, проєкт, творчий проєкт, студент, енергетика, енергетичні машини, світлодіод

Анотація

У статті розглянуто проблеми розробки студентських проєктів в сучасних умовах. Військовий стан в Україні створив низку проблем у різних галузях народного господарства і безпосередньо вплинув на енергетичне забезпечення життєдіяльності всієї країни. Відсутність електричної енергії в мережах призвела до того, що альтернативою стали використання автономних засобів забезпечення електричною енергією, а саме: використання сонячних панелей, дизельних генераторів та інше. Не обійшло стороною і забезпечення світлом промислових та побутових об’єктів. Зрозуміло, що при такому дефіциті відповідної продукції її ціна на ринку зросла в декілька разів. Тому, з’явилась нагальна потреба у створені та розробці саморобних пристроїв та необхідного методичного забезпечення для виготовлення цих пристроїв які допоможуть усунити вказані проблеми без великих матеріальних затрат. На основі аналізу існуючої інформації з різних джерел масової інформації ми дійшли висновку про те, що є можливість створення потрібного обладнання, створеного власноруч з вже використаних чи відпрацьованих термін експлуатації пристроїв. А це в свою чергу спонукає студентів до використання на практиці отриманих ними знань з прикладних питань енергетики.

Дослідження проведені вченими вказують на багатогранність обумовленої проблеми, щодо розробки методичного забезпечення для організації навчального процесу при виконанні студентами творчих проектів з питань енергетики. Це потребує в першу чергу матеріально-технічного забезпечення як студентів так і викладачів наявністю доступу до мережі INTERNET, відповідної комп’ютерної техніки та існування відповідного програмного забезпечення. Адже у ряді випадків їх відсутність або висока вартість зумовлює певні труднощі в організації навчального процесу. Зрозуміло, що одним із засобів полегшення розробки творчих проєктів є використання ними вже використаних чи відпрацьованих термін експлуатації пристроїв. Що в значній мірі здешевлює створені пристрої. Тому пошук альтернативних засобів при організації навчання зумовлює розробку доступного методичного забезпечення для виконання студентами творчих проектів з питань енергетики.

Аналіз наукових та методичних досліджень, присвячених проблемам організації та реалізації студентами творчих проєктів з питань енергетики вказує на те, що існують певні проблеми для їх здійснення. А саме: висока вартість сучасної матеріально-технічної бази, відсутність відповідного методичного забезпечення. Все це унеможливлюють здійснення якісної підготовки студентів при виконанні ними творчих проектів з питань енергетики. Тому постало завдання для розв’язання цієї проблеми різноманітними способами та засобами навчання. Нами пропонується чітка, покрокова методика здійснення студентами творчих проектів, яка може бути використана як для реалізації проектів з енергетики, так і при виготовлені різноманітних електронних пристроїв. А це, в свою чергу, сприяє подальшим розробкам в даному напрямку досліджень.

Посилання

Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько, Є. В. Гончаров ; за ред. В. Г. Данько ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : Планета-Прінт, 2019. 248 с.
Електричні кола: лабораторний практикум з електротехніки, Ч.1. / Данько В.Г., Крюкова Н.В., Марков В.С. та ін.. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 47 с.
Розрахунок параметрів та характеристик електротехнічних пристроїв: Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт з курсу «Електротехніка» для студ. усіх неелектротехних спеціальностей / Мілих В.І., Поляков І.В., Черкасов А.К.; за ред. Мілих В.І. Харків: НТУ «ХПІ», 2001. 44 с.
Multisim Live circuit. URL: https://www.multisim.com/ (дата звернення: 03.07.2023).
Кононенко С.О., Кононенко Л.В. Методика проведення метрологічних досліджень при вивченні студентами ЗВО фахових дисциплін. НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: Педагогічні науки. 2023. Т. 1, № 208. С. 143–147 https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-143-147
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
КононенкоС. О., & КононенкоЛ. В. (2023). МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ТВОРЧИХ ПРОЄКТІВ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПИТАНЬ ЕНЕРГЕТИКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 121-125. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-121-125