ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

  • Володимир Миколайович Кондель Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-4851-0523
Ключові слова: професійні компетентності, майбутні фахівці, технологічна освіта, технології сучасного виробництва

Анотація

У статті проведено аналіз досліджень науковців щодо використання компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі. Доведено, що цей підхід дозволяє виховати високоосвіченого професіонала з активною громадянською позицією відповідно до набутої академічної кваліфікації вчителя з трудового навчання та технологій, оскільки акцентується увага на здатність застосовувати набуті знання і формувати відповідні професійні компетентності.

При викладанні навчальної дисципліни «Технології сучасного виробництва» використовується компетентнісний підхід, який спрямовує освітній процес на формування ключових компетентностей, якими мають оволодіти майбутні фахівці технологічної освіти. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів уявлення про сутність технологічних процесів основних галузей сучасного виробництва, способи перетворюючої діяльності людини, тенденції розвитку науково-технічного прогресу, результати і наслідки впливу виробничої діяльності людини на особистість, суспільство і навколишнє середовище для подальшого використання набутих знань і умінь у процесі розробки творчих проєктів на уроках трудового навчання та технологій на засадах проєктно-технологічної діяльності.

Починаючи з першої теми дисципліни «Технології сучасного виробництва», студенти усвідомлюють роль технологій у сучасному світі, вчаться розрізняти новітні, передові і сучасні технології, їх місце у життєвому циклі будь-якої технології, аналізують еволюційну і революційну форми науково-технічного прогресу і розвиток технологій протягом тривалого часу, щоб потім використати свої знання з історії, фізики, хімії, біології, трудового навчання та інших предметів у професійній проєктно-технологічній діяльності.

На прикладах викладання дисципліни «Технології сучасного виробництва» показано процес формування ключових компетентностей під час навчання здобувачів вищої освіти, здатних вирішувати питання проблемного характеру щодо тенденцій розвитку сучасних технологій, дослідження складових різних технологічних процесів, визначення оптимальних технологій виробництва чавуну, сталі та кольорових металів, машинобудування, хімічного та аграрного виробництва, швейної промисловості, ознайомлення з високими технологіями та пріоритетними напрямками їх розвитку, проведення аналізу роботи автоматичних пристроїв.

Посилання

Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О. В. Марущак та ін. Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019. Вип. 2. 176 с.
Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : монографія. К.; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. С. 10–18.
Коберник О. Компетентнісний підхід у трудовому і професійному навчанні. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2007. № 7. С. 33–37. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23314/1/Kobernyk.pdf (дата звернення: 22.06.2023).
Коберник О. М. Теоретико-методичні засади компетентнісного підходу в технологічній освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2014. Вип. 37. С. 85–91.
Кондель В. Компетентнісний підхід до організації навчальних занять з дисципліни «Технології сучасного виробництва». Сучасні соціокультурні процеси: компетентісно-аксіологічний аспект: зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 10–11 лист. 2022 р. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 75–79.
Кондель В. Формування професійних компетентностей студентів у процесі опанування дисципліни «Технології сучасного виробництва». Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 20 лист.–8 грудня 2022 року / Відп. ред. М. І. Садовий. Кропивницький : РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2022. С. 78–79.
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. 24 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1ONPTgMqQdrpNUuT4gYMzM5v06QM2nt_J/view (дата звернення: 22.06.2023).
Туташинський В. І. Технології сучасного виробництва: навчальний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 155 с.
Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя : веб-сайт. URL: https://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49 (дата звернення: 12.02.2023).
Шароватова О. П. Компетентнісний підхід при підготовці нового покоління фахівців у сфері цивільної безпеки. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2016. № 3 (300). С. 295–304.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
КондельВ. М. (2023). ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 111-115. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-111-115