ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Ірина Олексіївна Головко Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-6690-4043
Ключові слова: кейс-метод, студенти нелінгвістичних спеціальностей, професійно-орієнтоване навчання іноземної мови, case-study method, students of non-linguistic majors, professionally-oriented foreign language learning

Анотація

У статті розглянуто підходи та способи використання кейс-методу в умовах професійно-орієнтованого викладання іноземної мови студентам нелінгвістичних спеціальностей.

Означено методи спонукання студента до самочинного опрацювання матеріалу, отримання знань та формування лінгвістично-пізнавальних наративів опанування іноземної мови. Окреслено розуміння терміну «кейс-метод» у контексті покращення інтелектуально-комунікативного потенціалу студентів-слухачів щодо опанування іноземної мови. Визначено стилістику роботи над «кейсом» (підготовка, технологія, опрацювання) під час вивчення іноземної мови студентами нелінгвістичного профілю.

Розтлумачено педагогічні та психологічні дивіденди від викладання іноземної мови за кейс-методом (контексти ефективного засвоєння матеріалу, ефективної комунікації формату «викладач–здобувач». Визначено перспективу застосування т.зв. «симульованих ситуацій» для засвоєння лексичного та синтаксично-філологічного матеріалу під час опанування іноземної мови студентом нелінгвістичного/ нефілологічного профілю.

Визначено загальні переваги та недоліки інтерактивного підходу до викладання іноземної мови для нелінгвістичних спеціальностей із використанням кейс-методів (моделювання та симулювання розмовних ситуацій). Розглядається методологія застосування моделювання, ігрових методів, дискутивних підходів до опанування матеріалів в процесі вивчення іноземної мови. Оглянуто підходи до застосування професійної іноземної лексики викладачем та здобувачем освіти у процесі взаємної участі у кейс-методі, а також –– окреслено інтеграційну характеристику впровадження бінарних занять задля ефективного опанування студентами нелінгвістичних спеціальностей професійного мовного профілю іноземної мови, що підлягає вивченню згідно навчально-наукової програми.

Доведено ефективність, безперервність та предметно-орієнтованість освітнього процесу шляхом викладання іноземної мови за допомогою кейс-методу. Практичність даної методики для студентів нелінгвістичних спеціальностей полягає в їх здатності опанувати практичну складову використання іншомовної лексики як загалом, так і в зв’язку із суміжними (господарсько-прибутковими, економіко-комерційними) галузями.

Посилання

Байдак Л. Використання кейс-методу (case study) у навчанні іноземній мові студентів. Сумський національний аграрний університет, 2019. 1 с.
Форостюк І. Кейс-метод як сучасна технологія викладання іноземної мови професійного спрямування. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні : ІІІ Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція, 26 березня 2020 р. Луцьк, 2021. С. 86-88
Council of Europe. 2001 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. EC official website. URL: https://rm.coe.int/16802fc1bf (дата звернення 21.05.2023 р.)
Романов І. Умови застосування методу кейсів при навчанні іноземних мов. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. № 60 (5). Серія : Педагогічні науки : реалії та перспективи. С. 98-102.
Scales, P. Teaching in the Lifelong Learning Sector. Maidenhead, England, 2013. 329 p.
Знанецький В. Використання кейс-методу в процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (МГУ), 2018. № 37 (3). С. 133-135.
Bardel C. et al. Research on foreign language learning, teaching, and assessment in Sweden 2012-2021. Cambridge University Press : Language Teaching, 2023. Vol. 56 (2). Р. 223-260.
Sparks R.L. The Impact of Native Language Learning Problems on Foreign Language Learning : Case Study Illustrations of the Linguistic Coding Deficit Hypothesis. The Modern Language Journal, 1993. Vol. 77 (1). P. 58-74.
Larson–Hall J. Weighing the benefits of studying a foreign language at a younger starting age in a minimal input situation. Second Language Research, 2008. Vol. 24 (1). P. 35-63.
Kuiken F. Linguistic complexity in second language acquisition. De Gruyter : Linguistic Vanguard, 2022. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/lingvan-2021-0112/html (дата звернення 21.05.2023 р.)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ГоловкоІ. О. (2023). ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 77-83. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-77-83