БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА З ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ, ЯК ОСНОВА STEM-ОСВІТИ У ПРОМИСЛОВІЙ ФАРМАЦІЇ

Ключові слова: фармація, STEM-освіта, STEM-компоненти, природничі науки, студенти-фармацевти

Анотація

Розглянуто важливість STEM-компонент в освітньому просторі здобувачів освіти напрямку 226 «Фармація, промислова фармація». Проаналізовано STEM-компоненти в освітній траєкторії здобувача фармацевтичної освіти медичного або фармацевтичного закладу вищої освіти та важливість фізико-математичної компоненти, як складової STEM-освіти, для студентів-фармацевтів у майбутній кар’єрі у фармацевтиці.

Навчальні компоненти дисципліни «Біологічна фізика з фізичними методами аналізу» щільно вертикально інтегровані у фахові дисципліни фармацевтичної підготовки, наприклад «Технології ліків», «Контроль і стандартизація лікарських засобів» тощо, забезпечуючи для них теоретичну та інструментальну базу, тому комплексний підхід до кожної теми у рамках STEM-орієнтованої дисципліни надзвичайно важливий.

У статті описано структуру занять з біологічної фізики з фізичними методами аналізу, важливих для професійних дисциплін, що містять фізико-математичну складову (STEM-компоненти). Комплексний підхід здобувачів освіти до опанування тем з біологічної фізики та фізичних методів аналізу сприятиме концептуальності, активізації причинно-наслідкових зв’язків під час опанування фахових дисциплін. Знання, уміння та компетентності (загальні та професійні) здобувачів фармацевтичної освіти за умови дотримання STEM-орієнтації в освітньому процесі зможуть повною мірою забезпечити професійний розвиток у майбутньому, особливо, якщо студент-фармацевт буде пов’язаний із фармацевтичною промисловістю чи науковими дослідженнями у галузі фармації.

У статі розкрито структуру заняття з біологічної фізики з фізичними методами аналізу, фахових дисциплін з фізико-математичною компонентою з використанням STEM-компонент у межах дисципліни. У статті зроблено висновок щодо STEM-орієнтації освітньої галузі, і медико-фармацевтичної, зокрема. STEM-компоненти фармацевтичної освіти є базою науково-орієнтованої освіти в рамках компетентісного підходу. Фармацевтична освіта і надалі потребує поглибленого використання STEM-технологій для покращення компетенцій майбутніх фахівців.

Посилання

Наукові заходи для ЗВО. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/vyscha-osvita/naukovi-zahodi-dlya-vnz/ (дата звернення 23.05.2023 р.)
Нормативно-правове забезпечення Stem-освіти. URL: http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/4206-normativno-pravove-zabezpechennya-stem-osviti (дата звернення 23.05.2023 р.)
Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації. / Поліхун Н.І. та ін. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/286032301.pdf. (дата звернення 25.05.2023 р.)
Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 226 Фармація, промислова фармація спеціалізації 226.01 Фармація; 226.02 Промислова фармація. Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2022 року № 981. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/11/11/226-Farmatsiya.promyslova.farmatsiya.mahistr-981-04.11.2022.pdf. (дата звернення 23.05.2023 р.)
Федів В.І., Олар О.І., Бірюкова Т.В. Порівняльний аналіз формування професійних компетентностей студентів-медиків різних напрямків при вивченні явища поверхневого натягу. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2022. Випуск 2(20.) С. 96-103.
Федів В.І., Олар О.І., Бірюкова Т.В., Кульчинський В.В., Микитюк О. Ю. Актуалізація фізико-математичної освіти в підготовці лікаря шляхом використання навчальних кейсів. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2020. Випуск 2(16.) С. 76-85.
Федів В., Олар О., Іванчук М. Місце і роль елективних курсів з цифровими компонентами у підготовці студентів медичних ЗВО Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 21 квітня 2023 року). Кропивницький: ДонДУВС, 2023. 405 с.
Федів В.І., Олар О.І., Бірюкова Т.В., Іванчук М.А. Важливі елементи математичної освіти здобувачів освіти у галузі медичних наук. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2022. Випуск 1(19). С. 59-64.
International Pharmaceutical Federation (FIP). Statement of policy on good pharmacy education practice. 2000. URL: https://www.fip.org/file/1518 (дата звернення 23.05.2023 р.)
Kadlec A, Friedman W, Ott A. Important, but not for me: Kansas and Missouri students’ and parents talk about maths, science and technology education. A report from Public Agenda. 2007. URL: http://www.publicagenda.org/files/important_but_not_for_me.pdf. (дата звернення 25.05.2023 р.)
Khmelnikova L.I., Maslak A.S. STEM-education in the chemical training of future pharmacists. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (December 19-20, 2022). Rome, Italy. Р.38-44. URL: https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/1971/2000/. (дата звернення 20.05.2023 р.)
Prescott J., Wilson S.E., Wan K.-W. Pharmacy Students’ Perceptions of Natural Science and Mathematics Subjects American Journal of Pharmaceutical Education August 2014, 78 (6) 118; 5р. URL: https://www.ajpe.org/content/ajpe/78/6/118.full.pdf. (дата звернення 16.05.2023 р.)
Seston E., Hassell K. An overview of the main findings from the 2008 pharmacy workforce census. Pharm J. 2009;283:419-420.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ФедівВ. І., ОларО. І., & БірюковаТ. В. (2023). БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА З ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ, ЯК ОСНОВА STEM-ОСВІТИ У ПРОМИСЛОВІЙ ФАРМАЦІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 61-66. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-61-66