ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • Ольга Орестівна Біляковська Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-2880-6826
Ключові слова: цифровізація, підготовка, майбутні вчителі, освітній процес, цифрові технології, цифрова компетентність

Анотація

У статті розглянуто феномен цифровізації освіти у контексті підготовки майбутніх учителів. Зазначено, що цифровізація вищої освіти є сучасною відповіддю на суспільні виклики сьогодення. Проблема впровадження цифрових технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема й учителів, особливо гостро постала у період пандемії через поширення COVID-19. Трансформація освітнього процесу передбачає створення гнучкої й адаптивної системи освіти, що відповідає запитам цифрового суспільства та забезпечує використання потенціалу цифрових технологій. Розглядаються проблеми професійної підготовки майбутніх учителів, взаємодія між викладачами та студентами в умовах онлайн-навчання, питання забезпечення якості й ефективного впровадження цифрових технологій в освітній процес закладів вищої освіти.

Окреслено важливі напрямами цифровізації вищої освіти у контексті якісної підготовки майбутніх фахівців. Визначено, що використання цифрових технологій і ресурсів, їх інтеграція в освітній процес закладів вищої освіти дозволяє ефективно вирішити ряд дидактичних завдань. Ефективність підготовки майбутніх учителів безумовно залежить від розвитку цифрового освітнього простору закладу вищої освіти. Зазначено, що сучасні цифрові технології дають змогу створювати персональне навчальне середовище, що об’єднує можливості формальної та неформальної освіти. Виділено основні цифрові інструменти, які покликані поліпшити якість онлайн-навчання при підготовці майбутніх учителів. Вагому роль у якісній підготовці майбутніх учителів виконують віртуальні бібліотеки. Для забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх учителів заклади вищої освіти мають сприяти безперервному розвитку й оновленню цифрового освітнього простору відповідно до вимог сьогодення.

Цифровізація професійної підготовки передбачає формування у майбутніх учителів цифрової культури, що дає змогу оптимально використовувати цифрові інструменти, нові технології, розвивати професійно важливі компетентності.

Посилання

Богданович Л. Цифрові технології у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 2023. Вип. 19 (175). С. 31–35.
Буйницька О., Варченко-Троценко Л., Грицеляк Б. Цифровізація закладу вищої освіти. Освітологічний дискурс. 2020. № 1 (28). С. 64–79.
Демянчук М., Боднарчук І. Цифровізація освіти як вектор підготовки фахівців ХХI століття. Viae Educationis. 2022. № 4. С. 74–81.
Гужва В.М. Цифрова трансформація університетів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 4 (21). С. 597–604.
Гуревич Р., Коношевський Л., Опушко Н. Цифровізація освіти сучасного суспільства: проблеми, досвід, перспективи. Освітологічний дискурс. № 3–4 (38–39). 2022. С. 22–45.
Карплюк С.О. Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України / за ред. В. Кременя, О. Ляшенка. Київ, 2019. С. 188–197.
Концепція цифрової трансформації освіти і науки : МОН запрошує до громадського обговорення. 2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyiosviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya (дата звернення: 10.07.2023).
Сачанюк-Кавецька Н.В., Маятіна Н.В., Новак О.М. Цифрова педагогіка у контексті підвищення якості освітніх послуг. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 80. Т. 2. С. 131–135.
Bilyakovska O., Horuk N., Karamanov O. Educational Environment: Accessability and Safety. Studies in Comparative Education. 2023 № 2.
Chen, F., Gorbunova N., Masalimova A., Bírová J. Formation of ICT-Competenceof Future University School Teachers. EURASIA. Journal of Mathematics Science and Technology Education. 2017. Vol. 13 (8). P. 4765–4777.
Kashora T., van der Poll H.M., van der Poll J.A. E-Learning Technologies for Open Distance Learning Knowledge Acquisition in Management Accounting. Africa Education Review. Vol. 13 (1). 2016. P. 1–19.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
БіляковськаО. О. (2023). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 10-14. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-10-14