ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ»

  • Iрина Леонтiївна Царенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0720-4650
Ключові слова: дослідницька діяльність, освітній процес, ключові компетентності, фахові компетентності, фахова підготовка

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання на засадах компетентністного підходу під час вивчення курсу «Методика навчання дисциплін фахової підготовки» з використанням інтерактивних технологій. Зазначається, що використання інтерактивних технологій активізує мислення студентів, сприяє формуванню ключових і фахових компетентностей; забезпечує належний рівень оволодіння студентами навчальним матеріалом; активізує навчально-пізнавальну та дослідницьку діяльність; підвищує практичну орієнтованість освітнього процесу на майбутню професію. Визначено, що найбільш ефективним при організації освітнього процесу з курсу «Методика навчання дисциплін фахової підготовки» є такі інтерактивні методи: візуалізовані лекційні заняття, тренінги, дискусії, ділові та рольові ігри, які часто мають інтеграційний характер та передбачають поєднання традиційних і сучасних активних методів навчання. Обґрунтовано, характерні ознаки інтерактивного навчання, до яких відносяться: обов'язковість зворотного зв'язку; автономія та ініціативність студентів; співробітництво всіх учасників освітнього процесу; проблемний і рефлексивний характер навчання.

Посилання

Бєляєв Ю.І, Стеценко Н.М. Науково-дослідна діяльність студентів у структурі роботи університету. Педагогічний альманах. 2010. Вип. 6. С. 189 191.
Гуменюк Т.Б., Корець М.С. Професійна спрямованість природничо-наукової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Професійно-технічна освіта. Київ : «Педагогічна преса», 2016. № 3 (72). С. 38 41.
Пєхота О. М., Піктенко А.З., Любарська О.М. Освітні технології: навч.-метод. посіб. Київ : А.С.К., 2004. 256 с.
Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи) : навч.-метод. посіб. / за ред. Г.О. Балла, П.С. Перепелиці. Київ : Наукова думка, 2000. 188 с.
Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. Київ : Вища шк., 2005. 239 с.
Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів : навч. посіб. / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : Житомир. держ. пед. ун-тет, 2001. 384с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
ЦаренкоI. Л. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 251-255. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-251-255