ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • Аліна Олександрівна Кришталь Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України https://orcid.org/0000-0002-1818-6603
Ключові слова: саморозвиток, професійний саморозвиток, майбутні психологи служби цивільного захисту, психолого-педагогічні умови формування навичок професійного саморозвитку, професійна підготовка

Анотація

У статті досліджено психолого-педагогічні умови формування навичок професійного саморозвитку у майбутніх психологів служби цивільного захисту. Уточнено тлумачення поняття «професійний саморозвиток майбутніх психологів служби цивільного захисту», що становить усвідомлену самостійну навчально-пізнавальну діяльність, спрямовану на професійне та особистісне вдосконалення з урахуванням власних потреб і прагнень. Встановлено взаємозв’язок понять «саморозвиток», «самостійна пізнавальна діяльність», «самоосвіта», «самопізнання», «професійно-творча самореалізація», «самовдосконалення». Визначено, що психолого-педагогічними умовами формування навичок професійного саморозвитку у майбутніх психологів служби цивільного захисту є: усвідомлення сутності саморозвитку і його значення у процесі становлення особистості психолога; формування інтересу до процесу професійного саморозвитку як запорука морального і духовного зростання особистості; спеціально організоване навчально-виховне середовище з відповідною психолого-педагогічною підтримкою.

Посилання

Волошенко О. В., Хрипун В. І. Професійно-творча самореалізація та професійний саморозвиток як життєтворчі компетенції практичного психолога закладу освіти. URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/ pages/vyp6/voloshenko.pdf (дата звернення 02.01.2023р.)
Єна А. С. Психолого-педагогічні засади організації управління професійним саморозвитком здобувачів освіти. Наука і техніка сьогодні (Серія: Педагогіка, право, економіка, техніка, фізико-математичні науки). 2022. № 2(2). С. 19–28. URL : https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-2(2)-19-27
Кетлер-Митницька Т. С. Психолого-педагогічні умови формування інтернальності як чинника готовності до особистісно-професійного саморозвитку майбутніх психологів. Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 2(3). 2020. URL : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3
Кучерява К. В. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2019. 290 с.
Лозовой В. О., Сідак Л. М. Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці : монографія. Харків : Право, 2006. 256 с.
Майборода А. О. Самоосвіта курсантів у процесі формування акмеологічної компетентності. Вісник Черкаського університету. 2015. № 37(370). С. 85–91.
Марченко О. Г. Інноваційне освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах як джерело можливостей для саморозвитку курсантів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сер. Педагогічні науки. №5. URL : https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1294 (дата звернення 02.01.2023р.)
Оніпко З. С. Особливості психологічних бар’єрів саморозвитку особистості студента. Habitus. 2021. URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/ 123456789/40652/1/Habitus-2021_Onipko.pdf (дата звернення 02.01.2023р.)
Освітньо-професійна програма «Екстремальна та кризова психологія» підготовки здобувача на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2021. 54 с.
Остапенко Е. О. Саморозвиток студента у вищому навчальному закладі освіти. 493–501. – URL : http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/ 2010/8412/493-501.pdf;jsessionid=26606963EA652EAA2B8689519D2F1FC9? sequence=1 (дата звернення 02.01.2023р.)
Поліщук О. М. Ресурси саморозвитку особистості. Психологія саморозвитку особистості: збірник наукових праць. Чернівці-Київ, 2016. С.64–82.
Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с. URL: http://eprints.zu.edu.ua/12996/1/Konovalchuk_monografiya.pdf (дата звернення 02.01.2023р.)
Солдатенко М. М. Теоретико-методологічні основи розвитку самостійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2007. 44 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
КриштальА. О. (2022). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 151-156. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-151-156