ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  • Оксана Йосифівна Карабін Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0001-8759-948X
Ключові слова: педагогічна освіта, освітній процес, система неперервної освіти, педагогічні принципи, професійна підготовка, майбутні учителі інформатики

Анотація

У статті проаналізовано проблему професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у системі неперервної освіти. З’ясовано, що якісна підготовка майбутніх учителів інформатики у системі неперервної освіти потребує модернізації освіти, удосконалення методологічного підґрунтя, моделювання такого процесу згідно теоретико-методологічних засад й ефективного впровадження методологічних підходів, педагогічних явищ, процесів і принципів. Ураховуючи підходи українських науковців, з’ясовано, що цілеспрямованість освітнього процесу у взаємодії та взаємозв’язку загальнодидактичних та специфічних принципів складають суть теоретико-педагогічних положень концепції професійної підготовки сучасного фахівця. Зазначено, що в основу розробки системи професійної підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності покладено загальнодидактичні принципи: науковості та прогностичності, гуманістичної цілеспрямованості, систематичності та послідовності, наступності та трансдисциплінарності, зв’язку навчання з життям, поєднання теорії з практикою, діагностичності, детермінізму.

Посилання

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1176729-13#Text. (дата звернення: 20.11.2022).
Морзе Н.В. Методика навчання інформатики : навч. посіб. у 4 ч. Київ : Навчальна книга, 2003. Ч. 1. 254 с.
Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. К., 2003. 605 с.
Педагогіка вищої школи : навч. посібник. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2005. 399 с.
Пєхота О. М. Педагогічна підготовка вчителя: шляхи гуманізації. Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Вип. IV. Миколаїв : МАУП. С. 29–36.
Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою : монографія. За наук. ред. акад. М. І. Жалдака. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 300 с.
Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : Академвидав, 2006. 352 с.
Шевчук Р.М. Методологія наукового пізнання: від явища до сутності. Філософські та методологічні проблеми права. № 1(11), 2016. С. 31–44.
Шовкун В. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Херсон, 2016. 22 с.
Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник. К. : Либідь, 2002. 560 с.
Hjelle L., Ziegler D. Personality Theories : Basic Assumptions, Research and Applications. 1992. 624 р.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
КарабінО. Й. (2022). ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 133-138. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-133-138