МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

  • Андрій Анатолійович Дробін Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» https://orcid.org/0000-0002-4414-0465
Ключові слова: учнівська олімпіада з фізики, експериментальний тур, теоретичний тур, дистанційний формат, творчий експеримент, демонстраційний експеримент, мобільне навчання, методика організації і проведення олімпіади

Анотація

У статті розглянуто одне з найактуальніших на теперішній, кризовий час питань для посадових осіб органів управління освітою, методистів і науковців, задіяних у всеукраїнських учнівських олімпіадах різних рівнів – як правильно, якісно, дотримуючись всіх нормативів, на належному рівні організувати і провести олімпіади. Вивчення наукової, педагогічної, спеціальної літератури та законодавчої бази виявило відсутність єдиного підходу до вирішення цієї проблеми, хоч певні напрацювання останнім часом і здійснені під час запровадження дистанційного та змішаного навчання, реалізації цифровізації в освітньому процесі. Це необхідні ресурси, платформи, підходи, певний практичний досвід. Розуміння процесів організації і проведення олімпіад різних рівнів дозволило автору окреслити можливі існуючі підходи і варіанти до організації і проведення експериментального та теоретичного турів учнівської олімпіади з фізики в дистанційному форматі, їх переваги і недоліки, навести приклади можливих завдань експериментального туру з фізики на основі творчого експерименту, віртуального експерименту, використання елементів мобільного навчання. У статті описані можливі труднощі у реалізації олімпіади в дистанційному форматі та запропоновані напрями подальших досліджень з цієї проблематики.

Посилання

Варламов С.Д., Зильберман А.Р., Зинковский В.И. Экспериментальные задачи на уроках физики и физических олимпиадах. М.: МЦНМО, 2009. 184 с.
Дробін А.А. Використання ресурсів смартфону в освітньому процесі з фізики. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. 2019. Вип. 177(1). С. 147-151.
Здещиц В.М., Здещиц А.В. Використання технології BYOD в освітньому процесі в умовах дистанційного навчання студентів-фізиків: навч. посібник. Кривий Ріг: Вид. Літерія, 2022. 185 с.
Ковтунович М.Г. Домашний эксперимент по физике. 7-11 классы. М.: Владос, 2007. 207 с.
Колесникова О.А. Діяльнісний підхід до формування в учнів експериментаторських умінь засобами мобільних та дистанційних технологій в навчанні фізики. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2021. 250с.
Кремінський Б.Г. Організація та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів. Методичні рекомендації. Х.: Вид. група «Основа», 2006. 80 с.
Ланге В.Н. Физические опыты и наблюдения в домашней обстановке. М.: ЛИБРОКОМ, 2018. 232 с.
Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.12.2021 р.№ 22.1/10-2949 «Про проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2021/2022 навчальному році». URL: https://drive.google.com/file/d/1sHGe5hUuy-SZM9lswbu-M26EjeqPhkAM/view (дата звернення 24.12.2022 р.)
Наказ МОНУ від 22.09.2011 р. № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11#Text (дата звернення 24.12.2022 р.)
Покровский С.Ф. Опыты и наблюдения в домашних заданиях по физике. 2-е изд. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. 415 с.
Потапова М.В. Методика проведения лабораторных и творческих работ с применением мобильных гаджетов. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2021. № 07. С. 13–30. DOI: 10.24412/2304-120X-2021-11048
Сальник І.В. Мобільні пристрої ту сучасне освітнє програмне забезпечення у навчанні фізики в закладах загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання: електрон. наук. фах. вид. Київ, 2019. Т. 73, № 5, С.108-116.
Скрипка Г.В. Використання мобільних додатків для проведення навчальних досліджень під час вивчення предметів природничо-математичного циклу. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2015. № 3. С. 28-31.
Слободянюк А.И. Физика. Экспериментальные задачи в школе: пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения. Минск. Аверсев, 2011. 397 с.
Сорока Д.С., Шевчук Е.П. Домашние эксперименты по физике для 7-9 классов. Методические указания. Усть-Каменогорск: Изд. ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017. 41с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
ДробінА. А. (2022). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 124-129. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-124-129