ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • Вікторія Анатоліївна Барабаш Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-8560-0851
  • Людмила Василівна Глєбова Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-8865-7442
  • Валерій Іванович Миценко Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-6034-0224
Ключові слова: інформаційні установи, російська агресія, патріотичне виховання, студентська молодь, безпека і захист держави

Анотація

У статті проаналізовано діяльність інформаційних установ м. Кропивницький у воєнний період у контексті патріотичного виховання студентської молоді. Здійснено комплексний аналіз діяльності Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського та Державного архіву Кіровоградської області в умовах воєнного стану.
Обґрунтовано значущість діяльності культурно-інформаційних центрів регіону, визначено їх потужний виховний потенціал, спрямований на підвищення престижу і безпеки держави, що і є одним з головних завдань сучасного патріотичного виховання.

Посилання

Alieksieienko, A., Balyshev, M. (2017). Arkhivy – zberihachi istorii nauky i tekhniky: instytutsionalizatsiia v Ukraini arkhivnoho zberihannia naukovo-tekhnichnoi dokumentatsii [Archives are custodians of the history of science and technology: institutionalization of archival storage of scientific and technical documentation in Ukraine]. Arkhivy Ukrainy, 5/6 (310/311),151–161 [in Ukrainian].
Bezdrabko, V. (2018). Arkhiv, arkhivist, arkhivnakultura: ideia, metafora, postannia maibutnoho obrazu [Archive, archivist, archival culture: idea, metaphor, emergence of the future image]. Arkhivy Ukrainy, 2/3 (313/314), 7–19 [in Ukrainian].
Bekh, I.D. (2018). Patriotyzm yak tsinnist'. 7 naukovykh pozytsiy u natsional'no-patriotychnomu vykhovanni [Patriotism as a value. 7 scientific positions in national-patriotic education].Upravlinnya osvitoyu, 6, 7–12 [in Ukrainian].
Vyshnevs'kyi, O. (2008). Teoretychni osnovy suchasnoyi ukrayins'koyi pedahohiky [Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
Harahulia, S. (2014). Biblioteky v informatsiinomu suspilstvi: oriientatsiia na korystuvacha [Libraries in the information society: user orientation]. Library Bulletin, 6, 17–23. [in Ukrainian].
Hranchak, T. (2014). Biblioteka v informatsiinomu suprovodi upravlinnia suspilnymy protsesamy: polityko-komunikatsiinyi aspekt [Library in the information support of social process management: political and communication aspect]. Kyiv. [in Ukrainian].
Derzhavnyi arkhiv Kirovohrads'koyi oblasti [State archive of Kirovohrad region]. [in Ukrainian].
Dudka, I. (2015). Patriotychne vykhovannia studentskoi molodi yak skladova hromadskoi diialnosti vyshchoho navchalnoho zakladu [Patriotic education of student youth as a component of social activity of a higher educational institution]. Origins of pedagogical skill, 16, 56−63 [in Ukrainian].
Zyazyun, I. A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realiyi [Pedagogy of goodness: ideals and realities]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
Ihnatova, T. (2015). Alhorytm uspikhu natsional'no-patriotychnoho vykhovannya molodi u bibliotekakh [Algorithm of success of national and patriotic education of youth in libraries]. Bibliosvit, 1, 49–55 [in Ukrainian].
Kulchytskyi, V.Y. (2014). Filosofs'ko-svitohlyadni peredumovy rozvytku patriotychnoho vykhovannya v Ukrayini (istorychnyi aspekt) [Philosophical and ideological prerequisites for the development of patriotic education in Ukraine (historical aspect)]. Naukovyi visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, 30, 76‒78 [in Ukrainian].
Levchenko, I. (2022) Sotsialna komunikatsiia yak vazhlyva skladova informatsiino-komunikatsiinoho prostoru. [Social communication as an important component of the information and communication space]. Society. Document. Communication, 14, 253–266. [in Ukrainian].
Oblasna universal'na naukova biblioteka im. D. I. Chyzhevskoho [Chyzhevskyi Regional Universal Scientific Library]. library.kr.ua. [in Ukrainian].
Onyshchenko, O., Horovyi, M., Popyk, V. (2014). Natsionalni informatsiini resursy yak intehratyvnyi chynnyk vitchyznianoho sotsiokulturnoho seredovyshcha [National information resources as an integrative factor of the domestic socio-cultural environment]. Kyiv. [in Ukrainian].
Osvita v umovakh voyennoho stanu [Education under martial law]. eo.gov.ua. [in Ukrainian].
Paliienko, M. (2016). Obraz «arkhivu» v suchasnomu naukovomu dyskursi: mnozhynnist interpretatsii [Image of "archive" in modern scientific discourse: multiplicity of interpretations]. Arkhivy Ukrainy, 5-6 (304-305), 136–152 [in Ukrainian].
Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi tsilovoyi sotsialnoyi prohramy natsional'no-patriotychnoho vykhovannya na period do 2025 roku ta vnesennya zmin do deyakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrayiny» (2021, June 30). [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the State targeted social program of national and patriotic education for the period until 2025 and amendments to some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine»]. [in Ukrainian].
Pocheptsov, H. (2012). Vid Facebook’u i hlamuru do Wikileak’s: media komunikatsii [From Facebook and glamour to Wikileak's: media communication]. Kyiv: Spadshchyna [in Ukrainian].
Singer, P.W., T. Brooking, Emerson. (2019). Viyna laykiv. Zbroya v rukakh sotsial'nykh merezh [War of likes. Weapons in the hands of social networks]. Kharkiv. [in Ukrainian].
Ukaz Prezydenta Ukrayiny «Pro vvedennya voyennoho stanu v Ukrayini» [Decree of the President of Ukraine «On the introduction of martial law in Ukraine»]. (2022, February 24). Kyiv. [in Ukrainian].
Ukrayinska systema vyshchoyi osvity v umovakh voyennoyi ahresiyi RF: problemy i perspektyvy rozvytku. [The Ukrainian system of higher education in the conditions of military aggression of the Russian Federation: problems and prospects for development]. niss.gov.ua. [in Ukrainian].
Shcherban, M.P. (2014). Patriotychne vykhovannya – potreba chy vymoha chasu [Patriotic education – a need or demand of the times]. [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
БарабашВ. А., ГлєбоваЛ. В., & МиценкоВ. І. (2022). ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 79-86. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-79-86