СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: технологія, сучасні підходи у навчанні, критичне мислення, проєкт, інтерактивні технології, інформаційно-комп’ютерні технології

Анотація

У статті розкрито сутність та зміст поняття «педагогічна технологія» з урахуванням сучасних тенденцій у системі загальної середньої освіти України. Описано технології, що сприятимуть удосконаленню уроку української мови в Новій українській школі. Зосереджено увагу на аналізі останніх досліджень щодо проблематики статті. Охарактеризовано пріоритетні підходи мовно-літературної освітньої галузі (діяльнісний, комунікативний, інтегративний, системний, особистісно орієнтований, компетентнісний), на які орієнтуватиметься вчитель української мови сучасної школи у доборі технологій навчання української мови. Узагальнено поняття «педагогічна технологія», визначена роль її застосування у проведенні сучасного уроку української мови. Акцент зроблено на інформаційно-комп’ютерних, проєктних, інтерактивних, технологіях критичного мислення, які сприяють реалізації особистісно орієнтованого підходу у процесі навчання, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію з урахуванням здібностей учнів, їхнього рівня знань. Запропоновано форми й методи реалізації означених педагогічних технологій на уроках української мови (мультимедіауроки, уроки-презентації із використанням ІКТ; модель роботи на уроці за технологією критичного мислення; метод проєктів як реалізація творчого й дослідницького потенціалу учнів; інтерактивні методи навчання). Застосування сучасних освітніх технологій дає змогу організувати навчання більш ефективно, інформаційно насичено та є одним із напрямів діяльності НУШ, а використання їх на уроках української мови забезпечує інтерактивність навчання, створює сприятливе освітнє середовище, сприяє підвищенню мотивації під час вивчення мови та якості навчання.

Посилання

Артюшина М. Сутність та особливості інноваційно-зорієнтованого підходу у сучасній школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2009. Ч. 3. С. 15–22.

Большакова І. Розвиток критичного мислення. Початкова освіта. 2012. № 11. С. 3–7.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Інтерактивні технології навчання / авт.-упор. І. І. Дівакова. Тернопіль : Мандрівець, 2009. 180 c.

Карбованець О., Куруц Н., Голуб Н., Майорош А. Метод проектів – сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів. URL: http://www.eduforme.org.

Концепція «Нова українська школа». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf

Корженко В. Я.; Опанасюк М. М. Інноваційні методи викладання української мови як іноземної у технічному уінверситеті. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/52158658.pdf

Котляренко Н. Нова українська школа: конструювання уроків мовно-літературної освітньої галузі (предмети «Українська мова», «Українська література». URL: https://znayshov.com

Кучерук О. Сучасні технології навчання мови як методична проблема. Українська мова та література в школі. 2006. № 6. С. 17–21.

Лук’янчикова С. І. Дослідницько-пошукова робота на уроках словесності. Вивчаємо українську мову та літературу. 2007. №17–18. С. 2–8.

Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний посібник/ За заг. ред. С. П. Бондар. Рівне: Тетіс, 2003. 200 с.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: наук-метод, посібник. Київ: Вид-во А.С.К., 2004. 192 с.

Семеніхіна О., Друшляк М., Безуглий Д. Про формування у майбутнього вчителя умінь унаочнювати навчальний матеріал засобами комп’ютерної візуалізації. Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців : ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 28– 29 березня 2017 року. Вінниця, 2017.

Токмань Г. Сучасні навчальні технології та методи викладання літератури. Дивослово. 2002. №10. С. 40–45.

Целякова О. М. Вплив інформаційного суспільства на формування духовності. URL: http://ocpvm.org.ua/wpcontent/uploads/2013/10/konfer_2012.pdf.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ПодлевськаН. В., & РанюкО. П. (2022). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 265-270. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-265-270