ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК В УЧНІВ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ І ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

  • Діана Степанівна Чередник Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-1588-0832
Ключові слова: знання, навички, здібності, компетентність, ключова компетентність, учні, фізика

Анотація

У статті наведена проблема організації освітньої діяльності учнів з навчання природничих наук. Метою дослідження є здійснити теоретичний аналіз наукової літератури щодо визначення структурних складників ключових компетентностей у природничих науках і технологіях, що формуються і розвиваються в учнів засобами навчання фізики. Розглянуто формулювання та розуміння компетентності, ключової коспетентності у педагогічній діяльності з позиції сучасних вітчизняних та закордонних дослідників.

Неодмінними складниками компетентностей за С.В.Бекетовим  визначаються знання, навички, стереотипи поведінки, здібності, зусилля й ставлення до діяльності в певній галузі. Наведено 10 ключових компетентностей (спілкування державною (і рідною – у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитись впродовж життя, ініціативність і  підприємливість, соціальна й громадянська компетентністі, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя) Нової української школи, які необхідні для формування особистості школяра в сучасних умовах та здійснений аналіз  компетентностей і складників на основі навчальних програм з фізики основної школи.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: уміння читати і розуміти прочитане (читати); уміння висловлювати думку усно і письмово (висловлюватися); критичне мислення (мислити, медіаграмотність); здатність логічно обґрунтовувати позицію (логіка); виявляти ініціативу (ініціатива); творити (творити); уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення (приймати рішення); уміння конструктивно керувати емоціями (емоції); застосовувати емоційний інтелект (емоції); здатність співпрацювати в команді (командна робота). Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями.

Посилання

Атаманчук П.С., Губанова А. А., Никифоров К. Г., Мыслинская Н.Л. Педагог-физик XXI века. Основы формирования профессиональной компетентности: монография. Калуга- Каменец-Подольский: Рос. КТУ им. К.Э. Циолковского, 2014. 268 с.

Бекетова С. В. Дмитренко К. А., Коновалова М. В., Семиволос О. П. Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові компетентності: методичний посібник. Харків : ВГ «Основа», 2018. 119 с.

Калінін В.О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Житомир, 2005. –20 с.

Кремень В.Г. Компетентність у навчанні. Компетенції : енциклопедія освіти / голов. ред. Юрінком Інтер. Київ: Україна. 2008. 408 – 409 с.

Лернер И. Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? Москва : Знание, 1978. 48 с.

Міністерство освіти і науки України. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.11.2022 року).

Міністерство освіти і науки України. Навчальні програми для 6-9 класів. Фізика. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 23.09.2022 року).

Міністерство освіти і науки України. Нова українська школа. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 04.11.2022 року).

Словник української мови: в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (гол.) та ін.; Київ: Наукова думка, 1970 – 1980. Т. 4. 840 с.

Словник іншомовних слів / уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ: Наукова думка, 2000. 680 с.

Bloom B. S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals : Hand book I, cognitive domain. New York : Longman, 1994. 99 p.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ЧередникД. С. (2022). ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК В УЧНІВ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ І ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 227-235. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-227-235