ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ СЛУХАННЯ МУЗИКИ У РЕФЛЕКСІЯХ СУЧАСНИХ УЧЕНИХ

  • Віталій Вікторович Присяжний Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-9625-431X
Ключові слова: музичне сприймання, творче слухання, особистість учня, музика, рефлексії учених

Анотація

Пріоритетна роль у розвитку творчої особистості належить музичному вихованню і одним із найважливіших завдань, що постає перед педагогом в закладі загальної середньої освіти є музично-естетичний та творчий розвиток особистості, формування музичних здібностей.

У статті розкрити окремі аспекти музичного сприймання та його місце і роль у формуванні творчої особистості у рефлексіях сучасних учених.

Аналіз сучасних музично-педагогічних досліджень свідчить про зростання уваги вчених до проблеми формування музичного сприймання школярів. Нагромаджено значний науковий і фактичний матеріал, який безпосередньо чи опосередковано відбиває її різноманітні грані. Загальновизначеним стало положення про головну роль музичного сприймання для формування усіх видів музичної діяльності й музичної культури в цілому (Є. Абдулін, О. Апраксіна, Н. Вєтлугіна, Д. Кабалевський, О. Ростовський, В. Черкасов та ін.).

Дослідження закономірностей музичного сприймання та його розвиток є одним із найважливіших напрямків у теорії та практиці музичного виховання. До теперішнього часу музикантами-педагогами та психологами накопичені дані, які стосуються специфіки музичного сприймання, закономірностей його формування в процесі ціленаправленого навчання дітей. У рефлексіях сучасних дослідників простежені різноманітні аспекти цього складного виду діяльності, котрі стосуються цілісності та образності музичного сприймання, його зв’язку з відповідними здібностями, вміннями та навичками.

Аналіз наукових досліджень засвідчив, що формування музичного сприймання школярів є провідною проблемою сучасної музичної педагогіки. Вчитель музичного мистецтва має розвинути чутливість дітей до музики, ввести їх у світ краси й добра, відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань. Великого значення у цьому процесі набуває вміла й цілеспрямована музично-виховна робота вчителя.

З’ясовано, що недостатньо розкриті у науковому дискурсі закономірності, принципи і методи формування музичного сприймання, умови, які забезпечують естетичне осягнення музичного мистецтва, не повністю з’ясований механізм впливу музики на дітей, можливості його педагогічного опосередкування тощо.

Посилання

Сприйняття музики: Сб. ст. / Ред.-сост. В. Максимов. М.: Музыка, 1990. 156 с.

Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. Освіта України. 2000. № 18. С. 12–20.

Музичне сприйняття як предмет компетентного дослідження : Сб. ст. / Сост. А. Костюк. К.: Муз. Украина, 1999. 167 с.

Сухомлинский В. А. Як виховати справжню людину. М.: Педагогика, 1990. 134 с.

Філософський словник / За ред. В. І. Шин-карука. К.: УРЕ, 1986. 345 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ПрисяжнийВ. В. (2022). ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ СЛУХАННЯ МУЗИКИ У РЕФЛЕКСІЯХ СУЧАСНИХ УЧЕНИХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 193-197. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-193-197