СУЧАСНИЙ СТАН ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Інна Миколаївна Пащенко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3491-9061
Ключові слова: вокальна підготовка, вокальна майстерність, методика навчання вокалу, дистанційна освіта, майбутній вчитель музичного мистецтва

Анотація

Розвиток українського суспільства вимагає нових підходів у підготовці студентів до професійної діяльності. Однією з актуальних проблем у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва, є вокальна підготовка. Сучасний професійно-компетентний вокаліст повинний бездоганно володіти вокальним голосом, вокальною технікою, уміти використовувати навички різноманітних стилів світового музичного мистецтва, розуміти специфіку вокального мистецтва та вільно володіти сучасними інормаційними технологіями.

У статті розкривається сутність таких понять, як «вокальна підготовка», «вокальна майстерність», багато уваги приділяється методам вокального навчання та напрямкам вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання.

У даному дослідженні основну увагу зосереджено на методичних засадах вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Автором виявлено та охарактеризовано методи вокальної підготовки, а саме: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, евристичний (пошуковий), дослідницький (творчий), фонетичний, концентричний та метод уявного (внутрішнього) співу.

Доведено, що більш продуктивному освоєнню методів під час навчання вокалу сприяє упровадження у педагогічний процес інноваційних технологій, а саме дистанційної форми проведення занять, що вносить кардинальні зміни в історично сформовану вітчизняну систему підготовки студентів. Освітлено напрямки дистанційної роботи у класі вокалу, серед яких: теоретична підготовка, що передбачає вивчення історії вокального виконавства; практична підготовка (виконання індивідуальних комплексів вправ, застосування фонопедичного методу, опрацювання репертуарних творів тощо).

Зазначено, що застосування методів роботи у класі вокалу, доцільних для дистанційної форми навчання, з одного боку, дозволяє виключити тривалі перерви, що знижують мотивацію занять, а з іншого – сприяє освоєнню додаткових знань та умінь, що підвищують рівень вокальної підготовки студентів.

Посилання

Блощинський І. Г. Сутність та зміст поняття «дистанційне навчання» в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Вип. 3. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_3_4.

Бриліна В. Л., Ставінська Л. М. Вокальна професійна підготовка вчителя музики : методичний посібник для викладачів та студентів вищих педагогічних і мистецьких закладів. Вінниця : Нова Книга, 2013. 120 с.

Варнавська Л. І., Вікторова М. В., Саймукова А. А. Сучасні методи та прийоми розвитку вокальної майстерності студентів факультету мистецтв. Інноваційна педагогіка. Випуск 25. Т. 2. Видав-ничий дім «Гельветика», 2020. С. 16-22.

Тоцька Л.О. Компонетна структура вдосконалення вокальної підготовки студентів – майбутніх вчителів музики : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2009. 271 с.

Чепелевська М.М. Використання засобів дистанційного навчання для підготовки фахівців. Молодий вчений. № 12 (88) грудень. 2020 р. https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/23

Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування співацького голосу : навч.-метод. посібник для викладачів і студентів мистецьких навч. закладів, учителів шкіл різного типу. Київ : ІЗМН, 1998. 160 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ПащенкоІ. М. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 188-192. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-188-192