ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ПАРАДИГМІ НАЯВНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

  • Павло Павлович Мулеса Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-3437-8082
  • Ольга Миколаївна Удовиченко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-3401-3251
Ключові слова: професійна підготовка, майбутній вчитель математики, майбутній вчитель інформатики, проблеми професійної підготовки, суспільні суперечності у професійній підготовці вчителя

Анотація

У статті актуалізуються проблеми, які наявні сьогодні у професійній підготовці майбутніх учителів, зокрема, метою статті є виокремити суперечності, які наявні сьогодні у професійній підготовці вчителів математики та інформатики. Нами використано нормативні акти, науково-педагогічні розвідки українських науковців, які піддані аналізу та узагальненню з метою уточнення трендів і запитів з боку українського суспільства та напрямів розвитку наукової думки в галузі професійної підготовки вчителів з боку науковців, зіставлення позицій обох сторін для виявлення наявних суперечностей. Доведено, що в Україні відбувається зміна освітньої парадигми із «знаннєвої» на компетентнісну. Така тенденція з’явилася завдяки психологічним особливостям молодого покоління, яке росте часто в умовах «віртуального простору», а тому вирізняється з-поміж інших поколінь активним візуальним сприйняттям світу та більш розвиненою короткочасною пам’яттю. Обґрунтовано, що особливої уваги потребує підготовка майбутніх учителів математики та інформатики, оскільки, з одного боку, вивчення фундаментальних дисциплін у закладах вищої освіти сьогодні відбувається із застосуванням інформаційних технологій у навчанні, а з іншого – підготовка майбутніх учителів математики та інформатики відбувається в умовах реалізації нової парадигми освіти «Нова українська школа» у закладах загальної середньої освіти. Схарактеризовано освітні тренди: інформатизація освіти; орієнтування на компетентнісні підходи та розвиток інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу; запит на візуальні образи в навчанні. За аналізом практичного стану розробленості проблеми підготовки вчителів математики та інформатики, зіставлення результатів науково-педагогічних досліджень, опрацювання нормативних документів з організації освітнього процесу та наявних концепцій розвитку педагогічної галузі виявлено суперечності у професійній підготовці вчителів на кількох рівнях: на концептуальному рівні сучасної освіти; на соціально-педагогічному рівні; на теоретико-методичному рівні.

Посилання

Друшляк М. Г. Формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти : монографія. Суми: ФОП Цьома, 2019. 288 с.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: розпорядження Каб. Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text

Семеніхіна О. В. Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти : монографія. Суми : ВВП «Мрія», 2016. 268 с.

Чепурний Г. А., Палійчук Ю. В. Як навчитися легко вчитися: навчально-методичний посібник. Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2006. 80 с.

ICT competency standards for teachers: competency standards modules. Pasis : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2008. 14 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156207

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
МулесаП. П., & УдовиченкоО. М. (2022). ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ПАРАДИГМІ НАЯВНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 183-187. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-183-187