ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У XI–XІX СТ.

  • Олександр Володимирович Кучай Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-9468-0486
  • Олена Анатоліївна Біда Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0002-0448-0852
  • Тетяна Петрівна Кучай Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0003-3518-2767
Ключові слова: природнича освіта, природничі науки, ретроспектива, методика викладання, методика природознавства, освіта

Анотація

Для природничої освіти головним є формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки й технологій, екологічної компетентності, що передбачають здатність і готовність застосовувати відповідний комплекс наукових знань і методологій для пояснення світу природи, визначення питань і формулювання висновків на основі отриманої інформації; розуміння змін, спричинених людською діяльністю, і відповідальність особи як громадянина за наслідки цієї діяльності. Ми поставили перед собою за мету з’ясувати, як формувались передумови впровадження природничої освіти та створення її методики викладання, а також схарактеризувати основні засади її розвитку у XI –XІX ст. У зв’язку з цим нами проаналізована відповідна література і розглянута дана проблема в ретроспективному плані. Доведено, що у 60-70-ті роки XIX століття в Україні у методиці природознавства існувало два напрямки: метафізичний «любеновський» та еволюційно-матеріалістичний «гердовський». Вони у XX столітті дали початок ідеалістичному і матеріалістичному напрямкам у методиці природознавства, які знаходились у постійній ідеологічній боротьбі. Отже, характеризуючи еволюцію природничої освіти в досліджуваний період, відмічено, що О.Я.Герд започаткував наукову методику викладання природознавства; відомі методисти того часу підготували і видали ряд підручників з природничої освіти. Проте, викладались ці предмети у невеликому обсязі. Повніше вони викладались у реальних і комерційних училищах. Проте, початок XIX століття характеризується значним пожвавленням в галузі природничої освіти: виходить значна кількість посібників, в яких розв’язуються питання загальної і конкретної методики природознавства.

Посилання

Бабишин С.Д. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХVІІІ ст. Початкова школа. 1991. № 10. С. 73-78.

Багалей Д.И. Очерки истории Харьковского университета. Х., 1894. Т.1: 1802-1815. 1204 с.

Воскресенська Н. В. Забезпечення взаємозв’язку дидактичної та методичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи: Автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.01. К., 1996. 25 с.

Дем’яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (ХІХ – перша чверть ХХ ст.): Дис…д-ра пед. наук: 13.00.04. К., 1999. 469 с.

Засєкіна Т.М. Структура і зміст шкільної природничої освіти Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації: Матеріали Всеукраїнської науко-практичної Інтернет-конференції: 14–24 жовтня 2019 року, м. Кропивницький. Харків : Мачулін, 2019. С. 10-12.

Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства в початкових класах. К.: Вища школа, 1975. 176 с.

Коменський Я.А. Вибрані педагогічні твори. Т.І. Велика дидактика. К.: Радянська школа, 1940. 247 с.

Кузь В., Руденко Ю., Губко О. Українська козацька педагогіка і духовність. Умань, 1995. 114 с.

Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки. К.: Інститут змісту і методів навчання МО України, 1999. 355 с.

Мединський Є.М. Братські школи України і Білорусії в XVI – XVII ст. К.: Рад. шк., 1958. 209 с.

Мітюров Б.Н. (1971) Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні. К.: Радянська школа, 1971. 107 с.

Мойсенюк Н.Є. Педагогіка: Навч. пос. 2-е вид. К.: Гранмна, 1999. 350 с.

Мороз С.А. Історія біосфери Землі: У 2-х кн. Кн.1: Теоретико-методичні засади пізнання: Навч. посібник. К.: Заповіт, 1996. 440 с.

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник у 2-х ч. / Упоряд.: І.О.Кресіна, О.В.Кресін, В.П.Ляхоцький, В.Ф.Панібудьласка; За ред. В.Ф.Панібудьласки. К.: Вища школа, 1997. Ч.І. 583 с.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні: Нариси. (Х – поч. ХХ ст.) / Гончаренко С.У., Калениченко Н.П., Ярмаченко М.Д. та ін. К.: Радянська школа, 1991. 384 с.

Ушинський К.Д. Проект учительської семінарії. Твори: В 6-ти т. Т.1. К.: Радянська школа, 1954. С. 242-267.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
КучайО. В., БідаО. А., & КучайТ. П. (2022). ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У XI–XІX СТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 151-157. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-151-157