МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ ІНФОРМАТИКІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Тетяна Анатоліївна Капітан Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-9999-9293
Ключові слова: самовдосконалення, педагогічні умови, розвиток, інформаційні технології, формування, професійна підготовка, особистість, саморозвиток, інновації

Анотація

У статті розглядається специфіка забезпечення безперервності особистісного та професійного самовдосконалення фахівців у галузі інформаційних технологій, педагогічні умови, важливі для формування різнобічних аспектів професійної підготовки майбутніх інформатиків. Специфіка педагогічної діяльності зумовлена тим, що вона поєднує в собі організаційну, дослідницьку та творчу складові, тому в сучасних педагогічних умовах важливо вміти активно сприймати нове, забезпечуючи неперервність особистісного та професійного самовдосконалення. Для педагогічних закладів вищої освіти першорядним завданням є формування особистості майбутнього вчителя, здатної постійно займатися особистісно-професійним самовдосконаленням, безперервно навчатися, тобто постійно саморозвиватися. Розвиток готовності до самовдосконалення майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій є досить складним процесом, результативність якого залежить від упровадження й дотримання потрібних педагогічних умов. Зазвичай педагогічні умови тлумачать як такі, що спеціально створені в освітньому процесі для підвищення його ефективності або реалізації інновацій. Питання кваліфікації педагогічних умов стало предметом уваги багатьох дослідників. Важливим для нашої розвідки особливостей розвитку вмінь самовдосконалення майбутніх фахівців засобами інформаційних технологій уважаємо аналіз низки наукових праць, у яких розглянуто педагогічні умови розвитку й формування різнобічних аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців. Самовдосконалення особистості, уміння до якого починають формувати ще в школі, потрібно продовжувати протягом усього життя. Професійний саморозвиток є складним, багатоаспектним, неперервним, свідомим процесом, спрямованим на становлення професійно значущих особистісних рис, професійних знань, умінь і навичок та їх реалізацію у фаховій діяльності. Майбутні фахівці – це творчі особистості, які постійно мають багато нових ідей і готові сприймати інновації в освіті. Адже викладач повинен регулярно готувати нові, цікаві лекції, вміти адаптуватися до змін в освітньо-виховному процесі. Сучасним студентам-педагогам важливо володіти різноманітними освітніми технологіями. У професійній діяльності педагога структурним компонентом є професіоналізм самовдосконалення.

Посилання

Алексюк А. М., Аюрзанайн А. А., Підкасистий П. І. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання: навч. посіб. Київ: ІСДО, 1993. 336 с.

Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання: навчальний посіб. Полтава: Полтав. держ. пед. університет ім. В. Г. Ко-роленка, 2007. Ч. І.: Загальна методика. С. 10–12.

Бех I. Д. Особистісно орієнтований підхід: Теоретико-технологічні засади Київ: Либідь, 2003. Кн. 1. 280 с.

Варава П. Педагогічне моделювання готовності майбутніх техніків програмістів до фахового самовдосконалення. Освітній простір України. 2018. № 14. С. 58–64.

Габорець О. А., Дудіна О. В. Методика формування самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій. Наукові записки ЦДПУ імені В. Винниченка. Педагогічні науки. 2022. № 203. С. 51–56.

Грищенко С. В. Самовдосконалення особистості: монографія за наук. ред. З. Н. Курлянд, І. В. Бужиної. Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. № 188.

Зарішняк І. М. Аналіз підходів щодо визначення поняття «самовдосконалення особистості». Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 35. Т.VIII (59): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2015. С. 92–100.

Зарішняк І. М. Проблема формування безперервного професійного самовдосконалення майбутнього педагога. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems // Collection of Scientific Papers. – Issue 51 / Editorial Board. Kyiv-Vinnytsia: TOV «Planer», 2018. Р. 225–229.

Карабін О. Й. Професійно-педагогічні передумови професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. Зб. статей. Ялта. РВВ КГУ, 2014. Вип. 42. Ч 4. С. 155–162.

Колодницька О. Д. Стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного профілю засобами проектних технологій: дис. канд. пед. наук. – 13.00.04. Teрнопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2012. 238 с.

Осередчук О. А. Формування позитивної мотивації студентів до самомоніторингу навчальних досягнень з метою самовдосконалення. Наукові записки. Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. № 203. С. 107–114.

Уйсімбаєва Н. Особистісне самовдосконалення як форма усвідомленого саморозвитку майбутнього вчителя. Наукові записки. Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 132. С. 222–226.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2006. 352 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
КапітанТ. А. (2022). МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ ІНФОРМАТИКІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 141-146. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-141-146